آرشیف

2015-6-22

میرویس عبدالهی

ما خـــــون شدگان

ما خون شدگان دل به که نالیم خدایا

گم گشته ی هدف درچه مقالیم خدایا

 

نه دسترسی تا که از او چاره بجوییم

زخویش بیرون رفته درچه حالیم خدایا

 

نه خانه نه جا نه قوت ونه لباس

از ذره ی اشتغال محالیم خدایا

 

یک لحظه نبود حق رهایی ز سن ما

سوزیده چو خشکیده نهالیم خدایا