آرشیف

2015-1-25

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

ما بیرون را ننگریم و قال را

ما بیرون را ننگریم و قال را
ما درون را بنگریم وحال را

زنان خود ها را نمی سوزانند ایشانرا ما مردان به الومیکشانیم
هنگام که چشم مان به ادبیات اهانیت آمیز زن ستیزی در ادوار پیشن میفتد آنگاه میدانیم که حرمت  زن  در ادوار گونه گون  از حیات انسانها به چشم حقارت دیده شده است .
در اینجا اجازت فرمایند از زن سیتزی در اشعار شاعر پند واندرز سعدی والا سخن نمونه بیاورم :

چـون زن راه بــازارگـیرد بــزن
و گرنه تو درخانه بینشنی چوزن

نمونه دیگر از گفته های آنوالا منزل نقل میکنم « مشورت با زنان تباهی است و سخاوت با مفسیدان گناه » بیاین آنچه از گذشته گان میراث فرهنگی به ما مانده است خوبی هایش را برگیریم و بدی هایش را آن سو اندازیم و گوش باور نسپاریم . همه میدانیم که زنان در آن زمان ها در حایشئه حیات سیاسی  ،فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی قرارداده شده بودن و قرارداده هیم و قلم را برکف این فشر ظریف ناروا و حرام پنداشته میشده است .
و هنوز کلاراها ، مستوره ها و ژاله ها ی والاسخن و دیگران تولد نشده بودن جایگاهی زن در عرصه های اقتصاد ، سیاست و سانس تکنالوژی خالی نگهداشته بودند .
اکنون میبینم که در غور خود مان که تنگ نظری ها بیداد میکند زنان جایگاهی خود ها را خود یافته اند اکنون زنان در غور صاحبان کمپنی های بازرگانی ، کمپینی ها ساختاری اند و درراه ساختار این ماتماستان فعالانه آستین برزده اند به برکت پروردگارمان گام های مطمعین برمیدارند.
 اکنون میبنیم  که زنان در غور خود خود ها رامطرح کرده اند آن ها خیلی قوی تر از ما مردها استوار تر قدم برمیدارند و به خود ها جایگاهی قوی در جامعه غور پیدا نموده اند که در خور ستایش است زنان در غور توانسته اند صاحب کاخ باشند زنان کوشیده اند صاحب تالار و تریبون باشند اکنون زنان در حضور مامردان زن ستیز میتوانند « موضوع ، زن سیتزی و محو خوشنت ضد زنان را مطرح کنند » همه این ها موفقیت های است و دست  آورد همه این ها به دان معنی است که زنان با مردان در همه عرصه های حیات بشری غور حقوقی مساوی دارند .
من بیش از این خودم را خار چشم نمی سازم توفیق موفقیت به زنان غور در همه عرصه های حیات از بارگاهی خدوندگار استدعاگرم از اینکه مردان غور به زنان چینن فرصت را داده اند به ایشان روز گار خوب آروز میکنم
تشکر