آرشیف

2015-1-16

محمد حسن حکیمی

ما بـه کسی رای میدهیم که ساخت سرک مرکزی در اولیت کاری وی باشد

 

اعلامیه گروه مردم،جوانان وفعالین جامعه مدنی غور درمورد انتخابات 1393

 

بسم الله الرحمن الرحیم

معرفی گروه:
افغانستان آزاد، دموکراتیک، مرفّه و مردم سالار توأم با احترام به ارزشهای مدرن حقوق بشری عصاره¬ی آرزو و درد مردم ما را تشکیل می¬دهد.

موضع گروه در پیوند به انتخابات آتی: 
انتخابات ستون فقرات دموکراسی و سنگ بنای مشروعیت حکومت است. حکمرانی خوب بدون انتخابات و بروکراسی شایسته سالار، بی¬طرف، متخصص و متعهد تحقق ناپذیر است. بدون حکمرانی خوب و بروکراسی هدفمند، توسعه سیاسی-اقتصادی انگاره¬ی دست نیافتنی است. بنا بر این، توسعه سیاسی-اقتصادی افغانستان منحیث آرزوی دیرینه¬ی شهروندان کشور از مجرای انتخابات سالم و شفاف قابل تأمین است. 
فرآیندهای انتخاباتی دوازده سال گذشته گرچند بستر مساعد و اقدامات سودمند برای شکل¬دهی حکومت مقتدر و رسیدن توسعه سیاسی-اقتصادی را در کشور فراهم آورد، امّا آلاینده¬های همچون نا امنی، تقلب و تخلف انتخاباتی، نفوذ ناقضین حقوق بشر در بدنۀ حکومت و فساد فزایندۀ اداری باعث گردید که توسن قدرت سیاسی وحشیانه و ناآرام به سمت واپس گرائی بتازد تا پیشروندگی و توسعه. افزایش فاصله¬ها وگسست¬های انکار ناپذیر میان دولت افغانستان و جامعه جهانی از یکسو و تعمیق فاصله میان حکومت و مردم از سوی دیگر برآیند چنین حکمرانی است که سزاوار آنستکه "حکمرانی بد" یا "حکومت ناکام" نامیده شود.
ما با عبرت از گذشته و نگاه عقلانی به آیندۀ سیاسی کشور، انتخابات را گزینۀ بی¬بدیل می¬پندارد و در این راستا با رعایت کمال بی¬طرفی خواسته¬های خویش را چنین طرح می¬نماید: 
• شهروندان کشور در تعیین زعیم سیاسی شان نقش اساسی داشته و در انتخاب نیک و بد مختارند. اگر شهروندان خود را مستحق زعیم نیک می¬پندارند، پس باید انتخاب نیکو داشته باشند ور نه بدان بر آنان حکومت خواهد کرد. وظیفۀ شهروندی ایجاب می¬نماید تا آنان مشارکت همگانی و عاقلانه در انتخابات آتی داشته باشند. 
• حکومت افغانستان و نیروهای ملی امنیتی باید زمینه را برای تأمین امنیت انتخابات و دسترسی شهروندان به مراکز رأی دهی فراهم نمایند.
• دولت ضمن رعایت بی¬طرفی و عدم جانبداری از کاندید مشخص، باید تمام تدابیر جدی تأمیناتی را برای برگزاری انتخابات سالم، قانونی و شفاف در وقت مقتضی اتخاذ نماید. 
• کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی قویا از آرای مردم صیانت نموده و در مشوره نزدیک و موثر با احزاب سیاسی، جامعه مدنی و رسانه ها یک میکانیزم کارآ برای جمع آوری و رسیدگی به شکایات ایجاد نماید.
• حضور ناظرین ملّی و بین المللی باعث افزایش اعتبار و وجاهت انتخابات می¬گردد. از این رو، دولت افغانستان و بویژه کمیسیون مستقل انتخابات مکلف به فراهم آوری زمینه¬های حضور ناظرین در جریان انتخابات از محلات رأی¬دهی هستند.

مابه کسی رای میدهیم که ساخت سرک مرکزی در اولیت کاری وی باشد