آرشیف

2016-4-2

محمد سرور انوری غوری

ماموریت اصلی پولیس:

1.      تنفیذ قانون، تأمین امن و نظم عامه، دفاع از حقوق اساسی و آزادی های شهروندان.
2.      کشف به موقع جرایم و گرفتاری مظنونین و مرتکبین مطابق احکام قانون.
3.      محافظت از ملکیت و دارایی های دولتی و خصوصی .
4.      مبارزه علیه مواد مخدر، جرایم سازمان یافته، فساد و شورش.
5.      فراهم نمودن زمینۀ حکومت داری خوب و تأمین حق آزادی بیان برای مردم.
6.      مبارزه علیه تروریزم و قاچاق و ترافیک انسان.
7.      تنظیم امورترافیکی.
8.      زمینه سازی برای کمک به آسیب دیدگان حوادث غیرمترقبه و طبیعی .
9.      کنترول و سترسرحدات  ونظارت از تردد اشخاص و وسایط از سرحد .
10.  جمع آوری اسلحه از افراد غیر مسئول و صدور جواز حمل سلاح در صورت ضرورت.
11.  تأمین امنیت برای گردهمایی ها، اعتصابات و تظاهرات قانونی، و مقابله با اغتشاش و بی نظمی.
12.  نگهداری  محبوسین و توقیف شدگان، تأمین حقوق وتجدید تربیت آنها.
13.  حفاظت از حقوق بشر به شمول حقوق زنان و اطفال.