آرشیف

2019-11-21

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

ماما محمد سوز اهل فیروزکوه را د رزندان دارند زمین گیرمیسازند

ماما محمد سوز اهل فیروزکوه را د رزندان دارند زمین گیرمیسازند

ماما محمد سوز یک تن از جوان مردان سرشناس فیروزکوه را که جرم اش آنقدر سنگین نبود جرم های سبک هرلحظه از طرف افراد واشخاص عادی سر میزند، قومندانی محترم امنیه اگر پی این جرایم عادی راه گردد واین جرایم را زیر دید قرار دهد هر روز سنگ تهداب محبس را با حضور بزرگان غور به افتتاح گیرند، ماما محمد سوز مرد از سرزمین فیروزکوه را که صاحب مهمان سرا، صاحب اقتصاد خوب بود و سرشته خانواده اش را خود ماما محمد سوز به عهده داشت، مگر اخیرا کودکانش نمیدانند که یک من آرد چند فتیر می شود وسرشته حیات یک خانواده رفاه را نمیتوانند به دست گیرند، ماما محمد سوز را که هفته جلو درمحبس ملاقات کردم آن ماما محمد سوز سابق نبود، ماما محمد سوز در اندیشه ها غرق بود آنقدر از بیرون محبس حرف به زبان نداشت که تشویش رفیقهایش آقایون صالحی وآژند که با ماما محمد سوز در محبس دریک کوته دارند جرم که ندارند درحال سپری اند، از حکومت آقای غنی که دیگران آنقدر به رسمیت نمیشناسند مگر من و هم فکرانم به دل وجان حکومت قانونی مان قبول داریم از ایشان احترامانه میطلبیم تا ماما محمد سوز آدم مطرح در شهر فیروزکوه را رهاسازند ازینکه قومندان امنیه غور میگوید صلاحیت رهای ندارد، دادستانی غور نیز چنین کار از دست من در رفته  قضا میگوید بالای حکم ستره محکمه (محکمه عالی افغانستان ) مانمیتوانیم تصمیم بگیریم، لاجرم روی نیاز ما به سوی ارگ ریاست جمهوری به درب دفتر جناب آقای غنی دوخته ایم تا این مرد را پیش ازین دچار وسواس آن هم درگنج محبس ولایتی غورنسازند انتظار رهایی ماما محمد سوز را همه جوانان غور دارند.

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی