آرشیف

2014-11-22

منیژه سلیمی

مادر

 
گذشت امروز منی دیوانه خفتم
به وصف مادرم حرفی  نگفتم
فراموشت نخواهم ساخت ،مادر
به باغ قلب تو نخلی شکفتم
منم پرورده آغوش پر مهر
کلامت را در و دردانه «سُفتم»
از آن روزی که پا در عرصه ماندم
 بروی نور بارت «اُف»نگفتم
همی خواهم که تا دنیا ست با من
شوم خدمتگزارت تا نخفتم
رسول الله کراراً گفته با ما
پذیرم آنچه از ایشان «شنفتم»
خدا امی مرا از من نگیرد
همه قدرش به قلب خود نهفتم
نبخشد قبله ام شیری که داده
به مژگان خاک پایش گر «نرُفتم»

 تاریخ: 24/3/1390