آرشیف

2014-12-15

محمد رضا احسان

مادر

اي مادر عزيز، اين جان من فدايت
جمله مال ومنال وجهان من فدايت
مادركه تويي سرچشمهء مهر و محبت
هم زيور و پول و اين و آن من فدايت
 
در پرورشم اي مادر سختيها كشيدي
چون طفل بودم من شيرم بدادي
معلم و پرستار وهم دوستم هر سه
هر كار بدم را رد و كار نيكم ستودي
 
گريه چو ميكردم، در آغوشم كردي
ز جام مهر و محبت تو نوشم كردي
علم آموختي ام و ادب دادي مرا
با پيرايهء علم، زيور پوشم كردي
 
هر آن كه من بودم و كوير تنهايي
يا طوفان غم در غروب يا شامگاهي
از باديه برآوردي ام و مونس هر حالم
و ناجي ام زهر طوفان خطير تنهايي
 
حال كه بزرگ شده ام اعلان ميكنم
هر رنج و زحمتت را جبران ميكنم
محبت كه بمن دادي، بتو خواهم داد
هر آنچه كه تو خواهي، آن ميكنم
 

تقديم به مادرم و تمام مادران عزيز و گرامي.
محمدرضا (احسان) پونه 2011