آرشیف

2016-1-5

گل احمد محمدی

مادر
مـــــــــــــــــــــــــــــــادر

زیبا ترین شـــــــــعر مــــــــــــــــــادر است
زیبا ترین شعر من برای مـــــــــــــــادر است
مــــــادر  بهشت  من  همه  آغوش گرم تست
    گوئي   سرم    هنوز   به  بالين  نــــــــرم تست
       مـــــادرحيات با تو بهشت است و خرّم  است    
   ور  بي  تو بود  هر دو جهانش جهنّم است
        ما را عواطف اين همه  از شير  مادر  است     
 اين رقّتي كه دردل وشوري كه درسراست
      اغلب  كسان  كه پرده حــــرمت دريده اند     
     در كودكي    محبّت    مــــادر     نديده اند
     امروز   هستيم   به  اميد  دعـــــاي تست    
    فردا كليد باغ بهشتم رضاي تســـــــــــــــــت
حديث از خــــــــــــــاتم پيغمبـــران است
كه جنّت  زير  پـــــــــاي مادران است
بزن  بر پاي مــــــــــــــادر بوسه از شوق
كه   خاك پــــــاي او رشك جنان است
گرچه در  عالم  پد ر دارد  مقامي ارجمند
ليكن افزون ازپدر قدر ومقام مادر است
مادر   دانا   كند    فرزند   دانــــــــا تربيت
هركه برهرجا رسدازاهتمام مادر است
به پاس آن همه مــــــــــــــهر و وفایت
حقـــــــــــــیر است این محبت‌ها برایت 
ندیدم در جهان بهتر ز مـــــــــــــــــادر
سر و جانم همه بادا فــــــــــــــــــــدایت
 
گل احمد محمدی
5/1/2016