X

آرشیف

ماجرائی ارتداد عبد الرحمن راهگشای مشروعیت ارتداد در افغانستان

دستگاه قضائی افغانستان که کهنه لحاف بنام شینواری سرپوش آن میباشد به بنگاه شخصیت سازی در کشورمبدل گردیده است. این دستگاه که از لحاظ شکل وماهیت به هیچ صورت دیدنی نیست با تصرفات غیرعا قلانه وغیر منطقی دادگاه عالی کشور را به افتضاح کشانده است.هر کس از یک عمل انجام شده عبرت میگیرد اما دستگاه قضائی افغانستان  مثل اینکه بازیچه باشد بدست کسااین نیکه میخواهند اسلام ودین را بوسیلۀ این رهبانیت خشک بد نام سازند.اینها نمیدانند که حبس خبر نگاران بنام مهدوی ومحقق نسب ورهای آنها  تا حبس عبدالرحمن نام زیر نام ارتداد همه موارد اند که از طریق استخبارات خارجی ساز مان دهی میشود تا نتیجه کار وزحمات خود را در افغانستان به آزمایش بگیرند.

لذا بهتر است بجائی فردا امروز به ماجرائی تصنعی عبدالرحمن خاتمه داده شود.عجب است که دولت ومحاکم افغانستان صد ها بی دین وبی مذهب سر شناس را در پهلوی خود دردستگاه دولت تحمل میکنند اما عبدالرحمن را که اقلا به مذهب هم عقیده دارد وشخص عادی واز نظر افتادۀ هم است تحمل کرده نمی توانند. ؟؟؟؟

 عبدالرحمن با این هنگامه به تقویت موقف اجتماعی خود درجهان غرب و بخصوص آلمان می افزاید وحکومت افغانستان را با دستگاه قضائی مسخره اش به جال انداخته است.این قضیه در حقیقت جزء از توطئۀ دنباله داریست که باید با د قت دنبال شود.

غربی ها با براه انداختن این درامه ها میزان عزم وجزم مسلمانان را به سنجش میگیرند ودریک بر رسی حا ل ،آیندۀ وموقعیت خود را درکشورها پیش بینی مینمایند.

ماجرائی ارتداد هم بی ارتباط ما با ماجرائی کاریکاتورها نیست این أعمال از شبکه واحد طراحی وبعد به آز مایش گذاشته میشود .با تفاوت اینکه در قضیۀ کاریکاتورها جهان اسلام به آزمایش گرفته شد ودرمسئلۀ ارتداد پیشرفت های جهان غرب در افغانستان به بررسی گرفته میشود. وشاید اتفاقات وتحولات غیر قابل پیشبینی دیگر درراه باشد.

 قضیۀ دستگیری عبدالرحمن و عکس العمل گستردۀ جهان غرب درین ارتباط گواه خوب است بر اینکه این توطئه از قبل با مهارت تمام بر نامه ریزی شده است. و خوب است که توجه شمارا به این صف آرائی ها ذیلا معطوف نمایم.

بوش رئیس جمهور آمریکا. طی سخنرانی خو گفت هدف عملیات نظامی آمریکا در عراق وافغانستان تنها مبارزه با تروریسم نبوده است بلکه تلاش برای گسترش دموکراسی وآزادی را نیز در بر میگیرد او به ارتبا ط ماجرای عبدالرحمن گفت ما ئل است مطمئن شود که اشخاص در زمینۀ آزادی مذهب وعبادت ازحمایت های لازم بر خوردار میشوند.

کاندولیزا رایس وزیر خارجۀ آمریکا.

رايس، وزير خارجه آمريکا، در اقدامی کم سابقه مستقيما از حامد کرزی، رييس جمهوری افغانستان، خواست تا نشان دهد اين کشور اصل آزادی مذهب را رعايت می کند.

پس از اين تماس تلفنی، خانم رايس در گفتگو با خبرنگاران موضوع محاکمه عبدالرحمان را تحولی بسيار نگران کننده در افغانستان خواند و گفت که اين مساله را "در بالاترين سطح و با قاطعانه ترين لحن مطرح کرده است."

وی گفت که "ما با اميدواری به حل و فصل اين موضوع در آينده نزديک چشم دوخته ايم."

وزير خارجه آمريکا در مورد جزييات درخواست خود توضيحی نداد اما به نظر نمی رسد که از رييس جمهوری افغانستان خواسته باشد که محاکمه متوقف و متهم پرونده آزاد شود.

سخنگوی وزارت خارجه آمريکا نيز گفته است که وزير خارجه در گفتگو با رييس جمهوری افغانستان خواستار "حل مطلوب" اين بحران شده اما توضيح بيشتری نداد

در آلمان وزیر امور توسعۀ آن کشور گفت که دولت وی به تمام اقدامات ممکن برای حفظ جان عبدالرحمن دست خواهد زد.

وزارت خارجۀ ایتالیا اعلام داشت که دولت این کشور برای جلو گیری از اقدام که با دفاع از حقوق بشروآزادی های اساسی مغایرت دارد در بالا ترین سح اقدام خواهد کرد.

آلن سيمپسون از مقامات حزب حاکم کارگر در بريتانيا نيز گفت در صورتی که چنين محاکمه هايی در افغانستان صورت گيرد، کمک به دولت اين کشور، به هيچ وجه توجيه پذير نخواهد بود.

آقای سيمپسون گفت: "ما بايد به دولت افغانستان بگوييم که اين وظيفه دولت بريتانيا نيست که در افغانستان حضور داشته باشد و از دولتی دفاع کند که قوانين بی رحمانه مورد انتقاد جامعه جهانی در آن اعمال می شود. و اگر چنين قوانينی (اعدام به دليل بازگشت از يک دين و پذيرش اسلام) در مورد مسلمانان اجرا شود، جامعه اسلامی نيز آن را نمی پذيرد".

حیات وقباره عبدالرحمن در نزد جهان غرب هیچ اهمیت ندارد آنچه در نزد غربی ها اهمیت دارد همانا اندیشه وپیام است که عبدالرحمن به افغانستان آورده است از نظر غربی ها باید این اندیشۀ {خروج از اسلام} تحقق یابد وازان گذشته توسعه وگسترش پیداکند تا دموکراسی غربی در افغانستان مطابق به اظهارات بوش به اوج کمال خود برسد.

اینها همه اشارات است که جناب کرزی را به پس منظر کمک دوستان متوجه میسازد وکرزی مجبور است فعلا دست به سینه بلی بگوید اگر درخانه کس است یک اشاره بس است.

قطع حمایت سیاسی، نظامی واقتصادی مرگ آفرین است.

شکی نیست که محکمۀ افغانستان مسئول این شخصیت سازی است.

دولت هم که تمام دستگا های ساختاری آن وابسته به کشور های فوق الذکر است مجبور است به خواست وتقاضای شان لبیک گوید ویا  خطرات ناشی ازین اقدام را از طرف دوستان استقبال نماید. گمان نمی رود حکومت آقای کرزی با داشتن دستگاه قضائی این چنینی توان مقاومت در برابر این همه خواست ها وفشارها را داشته باشد.این فشار درنوع خود کمتر از تهدید مسئلۀ هستۀئی ایران نیست ….

راه معقول ومنطقی این است که محاکم افغانستان از تفتیش عقاید صرف نظر واز ایجاد این درامه های افتضاح آمیز خود داری نمایند تا راه اشاعۀ رسمی فرهنگ غرب در کشور باز نشود .قاضی القضات که با پای لنگ وکمرمعلولش روزانه ده مرتبه به استقبال مشاورین یهود، مشرک ومسیحی از زینه ها پایان میشود وبه همین ترتیب رئیس جمهور وأعضای کابینه اش میشود با یک تجاهل عارفانه وجود یک عبدالرحمن مسیحی را هم نا دیده بگیرند بگذارند عبدالرحمن که اسلام را گل کرده مسیحیت را گلاب کند. واز بر پائی درامه های که به افراد هرزه  چون عبدالرحمن شخصیت کاذب  بین المللی میدهد وراه مداخلۀ فر هنگی مستقیم خارجی هارا بازمینماید اجتناب ورزند. قبول فتوای آیت الله منتظری ویا دیوانه اعلام کردن عبدالرحمن بهترین بهانۀ است به خاتمه دادن قضیه وفرار ازین ماجرا….

از طرف در کشورما تنها عبدالرحمن نیست که از اسلام رو گردانیده صد ها بی دین غیررسمی دیگردرعین موقعیت قراردارند که ورثۀ شان ایشان را به محکمه معرفی نکرده ویا از مؤلفه های توطئه نیستند آزادانه به زندگی خود ادمه میدهند وشاید درکابیبنه هم جای داشته باشند. ازین طرز برخورد معلوم میشود که حکومت ومحکمه افغانستان اگر کسی از دین رو بگرداند با آن کاری ندارند بلکه با کسی مبارزه میکنند که به دین دیگر پیوسته است  مثل اینکه به جنگ ادیان علاقۀ بیشتر داشته باشند.

 از نظر من این مسا ئل بیشتر تلقینی است تا عقیدتی و اصولی.*جون در افغانستان علیۀ مسیحیت بیسیار تبلیغ شده مردم هم علیۀ مسیحیت حساسیت نشان میدهند  ورنه شما می بینید افغانها با یک مسیحی معامله  نمیکنند اما با یک هندو برادر وار عمل مینمایند وفرزندان خودرا توصیه مینمایند تا ازدکان هندو جنس خریداری کنند وهندو را از مسلمانان با انصاف تر وصادق تر میگویند.در حالیکه از دیدگاه قرآن هندو مشرک ومسیحی اهل کتاب است ومسیحیت ازهردین دیگربه اسلام نزدیک ترا ست وشرک ظلم بزرگ خوانده شده است. مردم ما مشرک را دوست دارند واز مسیحی متنفر اند که به مرور زمان با آن هم عادی میشوند.

جای تعجب است  که اکثر صاحب نظران ما در داخل وخارج کشور از متخصص بودن ومتحرک بودن کابینه های آقای کرزی تمجید به عمل میآورند وآنرا گام به پیش تلقی میکنند. جا دارد به دوستان یاد آورشوم کدام یکی از أعضای کابینه متخصص است ؟ قااضی القضات ؟ نورمحمد غرقین؟ اسماعیل خان؟ عنایت الله قاسمی ؟ آمنه افضلی؟ انورالحق احدی در یک مقایسه با اشرف غنی ویا در نگاه به بازار که کالدار بیشتر از افغانی درشهررائج است وپول افغانی که در برابرعرض خارجی ارزش خودرا حفظ کرده در برابر جنس از پول زمان استاد ربانی هم بی ارزشتر است؟ رحیم وردگ وانجینر ضرار در یک نگاه با اوضاع امنیتی کشور وبرخورد های افراد این دو دزد غال با یکدیگر؟ سنگین امیرزی؟ با ملاحظۀ تلیفون های یکطرفه اش درولایات؟ شهر سازی و فوائد عامه در یک نگاه با سرک های شهرنو ومکرویان.؟؟؟؟؟؟؟؟؟  حنیف اتمر وپروژه های همبستگی ملی اش که عمرتعمیراتش بیش از یک سال نیست؟؟؟؟؟ اگر این مقدار پول را یک چوپان به افغانستان مصرف میکرد اثرات آن بیشتر از کار این کا بینۀ بود. کاش این مبلغ مصرف شده از طرف افراد بی سواد به مصرف می رسید که به حسابهای بانکی جهان بلدیت نمیداشتند واقلا سرک های بین شهر کابل را ترمیم میکردند .هرگاه از عملکرد شان پرسان شود شرائط بد جنگ های داخلی را مثال میزنند وبهانه میگیرند .

کس نیست بگوید آقا آن وقت حکومت نبوده جنگ های داخلی به خرابی ادامه میداده هیچ منبع پول به دسترس افغانها قرار نمی داده وآنوقت همه جهان افغانستان را ترک کرده بودند. حالا هم حکومت است و هم همه دنیا بخاطر رشد دموکراسی ملیاردها دالر به افغانستان کمک کرده اند این ادوار با هم قابل مقایسه نیست. هنر کابینه های جناب کرزی این بوده است که زیر نا م کمیسیون حقوق بشر وآزادی بیان به نشر وگسترش خواست های جهان غرب لبیک بگویند تا اینکه ارتداد را هم مشرع اعلان نمایند چون این وزراء از کلتور وعنعنه جز الفاظ بنام حقوق بشر ودموکراسی چیزی بیش نمیدانند.وبیشتر از افغانها به خارجی ها علاقه مند اند.

 

ذره بین هالند

25 مارچ 2006

 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.