آرشیف

2015-1-7

ابو مسلم جامع

ما، درولایت غورصلح وامنیت مخواهیم نه جنگ

ما، درولایت غورصلح وامنیت مخواهیم نه جنگ

 

ولایت غورکه یکی ازجمله ولایات کوهستانی ودورافتاده ازنظر وتوجه دولت مرکزی است که ازلحاظ انکشاف وبازسازی ورشد تعلیم وتربیه ومعارف به درجه چهارم وپنجم قرارداردویگانه چیزی که مردم ما را راضی داشت موضوع امنیت بود وباتأسف فراوان که ازدوسال به اینطرف نعمت امنیت وصلح هم ازین دیار رخت بربست.وکاملا فضای بی امنی وخشونت واختلا فات قومی وقبیله دامن گیر مردم شده است وزنده آرام ودوستی را ازمردم گرفته. پس ما صلح مخواهیم نه جنگ وخون ریزی (والصلح خیر)ما خیر مخواهیم ازخداوند(ج)که بالای ملت ما رحم کند.خداوندصلح را درقرآن خیرگفته واهمیت آنرا بیان داشته است.
(انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم و اتقوالله لعلکم ترحمون)غیر ازاین نیست که مؤمنین برادر یکدیگرند، پس بین برادران خود اصلاح کنید و از خدا پروا کنید، شاید مورد رحتمش قرار گیرید.
صلح از دیدگاه اسلام اهمیت وارزش فراوان دارد واسلام همیشه پیروان خود را درراستای صلح وآشتی دعوت می دهد وتاکید دارد که مسلمانان زنده ګی آرام داشته باشند وهیمش درفضای دوستی وبرادری زنده ګی کنند. تا بتوانند دربرابر دشمن استاده ګی وبر دشمن غالب شوند .کلیمه وواژه صلح به تمام مسلمانان واضح و روشن است وهمه می دانند باز هم بخاطر واضاحت وروشن بشتر از ازواژه صلح مخواهم تعریف وتوضیح دهم : صلح، کلمه‌ی عربی، اسم مصدر و حاصل زندگیی مسالمت و همزیستی و برقراری مناسبات بدون خشونت میان اقوام ،طایف ها واقشار جامعه ودرمجموع بین انسانها است. مفهوم صلح در سطح یک خانواده، طایفه،قبیله ،جامعه،وبالاخیره در سطح مجموعۀ انسانها پیرویی ازیک دین است. آن هم دین مقدس اسلام که همیشه پیروان خود را به صلح تاکید وتشویق نموده است .اسلام صلح رادر همه سطوح فوق اهمیت خاصی قایل است و در جای، جای قرآن مجید به مناسبت‌های مختلف بر آن تاکید نموده و به حیث دستور وفرمان مسلمانان را وظیفه داده است که بین مسلمانان صلح بیاورند ودر راستایی تامین امنیت وصلح تلاش کنندو دین مقدس اسلام بر زندگی مسالمت‌آمیز و زندگی بدون خشونت درخانواده ،جامعه ،منطقه،قریه، شهرو باز، ودرتمام ابعادزنده ګی بشریت تاکید دارد و بر این اساس جامعه اسلامی را محل آرامش و کانون پرورش مهر و محبت، صلح ،آشتی ،دوستی ،اخوة وبرادری و بالاتر از آن ایجاد مودت معرفی می نماید این موضوع بسیار و اضح ،روشن وبدیهی است.ودر جامعۀ که مناسبات انسانها با محبت و رأفت تنظیم شود و بدور از خشونت باشد، آن جامعه در صلح و زندگی مسالمت‌آمیز خواهد بودودر این بخش قرآن مجید توجه بسیار جدی نموده و درس‌های مؤثری دارد که در صورت عمل کردن به آنها صلح و زندگی مسالمت‌آمیز و بدون خشونت در جامعه تامین می‌شود:خداوند(ج) درزمینه می فرماید:(واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لاتفرقوا )
و همگی به رشته (دین) خدا چنگ زده و به راههای متفرق نروید.
خداوند(ج) درروابط داخلی مسلمانها را به وحدت و دوری از تفرقه امر می‌کند.وحدت و همدلی که مرحله عالی از زندگی مسالمت‌آمیز است، نعمت خداوند خوانده شده است این نعمت الهی روابط مسلمانها را در حدی رشد می‌دهد که نسبت اخوت و برادری میان آنان برقرار می‌شودودر نتیجه این مناسبات داخلی مسلمانان را قوة ونیرو می بخشد تادربرابر دشمن خود پیروزشوند . خداوند درجای دیګرمی فرماید:(واطیعوالله و رسوله و لاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم واصبروا ان الله مع الصابرین)پیروی کنید خدا و فرستاده‌اش را و با یکدیگر کشمکش و نزاع نکنید که در اثر آن سست و ضعیف می‌شوید، و غرور و قدرت شما نابود می‌شود، استقامت و پایمردی کنید که خداوند با مقاومت‌گران است.از این آیه متبرکه استفاده می‌شود که مسلمانهابایدازخداورسولش که نقطه مورد اتفاق همه است اطاعت کنند و در مناسبات داخلی باید نه تنها با یکدیگر جنگ نکنند که نزاع و کشمکش هم نباید داشته باشند و الادر برابر دشمن شکست خواهند خورد.باز هم خداوند(ج)می فرماید:( و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفئ الی امر الله فان فائت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله یحب المقسطین ) اگر دو طایفه از مؤمنین با یکدیگر جنگیدند، بین‌شان اصلاح کنید، پس اگر معلوم شد یکی از آن دو طائفه بر دیگری ستم می‌کند با آن طایفه بجنگید تا به حکم اجبار تابع امر خدا شود و اگر به سوی خدا برگشت بین آن دو طایفه به عدل اصلاح کنید. عدالت را گسترش دهید که خدا عدالت‌گستران را دوست می‌دارد.
در صورتیکه مناسبات داخلیی برخی از مسلمانها بابرخی دیگربه جنگ منتهی شود سایرین وظیفه دارند بین آنان صلح برقرار کنند.
خداوند(ج) باوجود اخوت و برادری دینی بین مسلمین جنگ بین آنان را ناروا معرفی می‌کندوخداوند(ج) رأفت و رحمت خود را برای مصلحین و کسانی که در صلح زندگی می‌کنند مژده می‌دهد. تا از این طریق آرامش روحی برای ایجاد جامعه سالم و زیست باهمی مسلمین به وجود آید.قتل وکشتن یک انسان بدون حق وبدون اینکه او کسی را کشته باشد یا فسادی در زمین کرده باشد مثل این است که همه مردم را کشته باشد. و نجات دادن یک انسان از مرگ به منزله نجات دادن همه انسانهااز مرگ است و قتل نفس بدون اینکه او کسی را کشته باشد یا فسادی را در زمین مرتکب شده باشد به اندازه گناه عظیم دارد که گویا همه انسانها را کشته باشد، با بیان اهمیت قتل نفس می‌خواهد زمینه ی صلح و زندگی مسالمت‌آمیز را در جامعه به وجود آورد. بدیهی است که اگر قتل نفس اهمیت خویش را از دست داد و خون‌ریزی رواج پیدا کرد، زمینه‌های صلح از بین می‌رود. صلح که ازجامعه رخت بربست ناامنی میاید ،نتیجه نا امنی اختلافات ،جنګ وقتال است، ګناه قتل وکشتن یک انسان بدون ازګناه چند پیامد سخت درپی دارد:۱ـ داخل شدن در جهنم۲ـ خلود و همیشه ماندن در جهنم۳ـ نازل شدن غضب خداوند بر او۴ـ مورد لعن خداوند قرار گرفتن.۵ـ آماده بودن عذاب عظیم از سوی خداوند برای قاتل نفس.پس می‌شود گفت اگر مسلمانها آشنایی درست و درک صحیح از این مفاهیم قرآنی داشته باشند، هیچ‌گاهی دست به خشونت نخواهند زد وهرگز برای مشتعل ساختن آتش جنگ در جامعه تلاش نمی‌کنند . همیش باید آرامی وصلح بخواهند نه جنګ وخون ریزی که درطی 1391 تعداداز20نفرزیادتر بشهادت رسیده است که اطفال واولاد های ایشان بی سرپرست ودور ازتعلیم وتربیه وتمام عزیزان ودوستان خود راتا ابد درغم ماتم نشانده و صدها خوانواده بی سرپرست نموده است. 

فوایدصلح

I. ۱ـ انکشاف وباز سازی .
II. رشد تعلیم وتربیه .
III. زنده گی آرام وباسعادت.
IV. رشد اقتصاد ،تجارت وسرمایه گزاری .
V. بوجود آمدن فضای دوستی وارتباطات بین مردم.
VI. توسعه ورشد صناعی وکارخانه ها.
VII. پیشرفت هنر وهنر مندان .
VIII. خود کفای دولت .
IX. اجرای وتطبق قوانین ومقررات اسلامی .
X. اجرأ حدود وتطبق مجازات بالای مجرمین .
XI. اعاده حقوق مظلومین .
XII. دید وباز دید ازاقارب به اطمنان خاطر .
XIII. شرکت درمراسم عید وخوشی ها به اطمنان قلب.
XIV. اشتراک درمراسم علمی وفرهنگی و…
انها همه فواید ونعمت های است که است که درسایه صلح وآرامی برای یک ملت وجامعه میسر است ،پس ای ملت مسلمان ،شجاع ،باغیرت وبا ایمان ولایت غور!آیا شما درشرایط نبود دولت وحکومت باقدرت ونبود نظام باصلاحیت ونیرومند باید علیه یکدیګر به جنګید؟ ویا درکنار حکومت درفضایی دوستی وبرادری زنده ګی کیندوحق خود را ازحکومت به ګیرد.و درراستای صلح آشتی ،دوستی وروابط نیک انسانی کوشش وتلاش کنید تایک زنده ګی باسعادت درکنار یکدیګرهمدیګر داشته باشید.

شعر

بنی آدم اعضای یکدیگرند
که درآفرینش زیک گوهرند
چون عضوبدرد آورد روزگار
دیگر اعضا رانماند قرار

 

__________________________________________
درآخیرازقطع نامه 5ماده بزرگان قوم یارفولاد که درراستای حمایت ازبرنامهای دولت وبی طرفی درجنگ های قومی درغوروآمده گی ایشان برای ایجاد صلح بین گروه های درگیر درغور نهایت تشکر می کنم .

پیام الحاج فضل احمد کوهستانی وتمام بزرگان وعلماقوم یارفولاد.

اول: ازین که در ساحه حاکمیت دولت زندگی می نماهیم بنآ از اهداف دولت اسلامی افغانستان در مناطق خود حمایت وپشتیبانی می نماهیم .
دوم : در مناطق مربوط خویش برای مخالفین دولت اسلامی افغانستان اجازه فعالیت نمی دهیم واز پلان های خصمانه وفعالیت های تبلیغاتی شان جلو گیری به عمل آید .
سوم: برای این که چندین سال شده که اختلافات قومی بین اقوام مهری , زای رضا وتایمنی جریان دارد واکنون هم جریان دارد از هیچ یکی شان طرفداری نکرده واز گشت وگذار افراد مسلح شان در مناطق خویش جلوگیری به عمل می آوریم وروابط ما با ایشان فقط جنبه همسایگی وقومی وخویشی دارد زیرا مناسبت های زیادی قومی وخویشی با همسایگان خویش داریم .وهر فرد یارفولاد در صورتی که با یکی از گروه همکاری نماید در حقیقت جنگ را به خانه مشترک ما وشما می آورد روی این ملحوظ تمام قوم با چنین شخصی بر خورد جدی صورت گیرد .
چهارم: به حکم ایه شریفه که ( والصلح خیر ) تمام علما ومتنفذین قوم یارفولاد کوشش نمایند که طرفین را به صلح دعوت نمایند ودر صورت موافقه بین شان صلح خواهی نماهیم تا از جنگ دست کشیده در فضای صلح وبا همی زندگی نمایند .
پنجم: من به نمایندگی از بزرگان , علما ومتنفذین قوم یارفولاد از سعی وتلاش های الحاج رئیس احمد خان رسولی که همیشه در حفظ صلح وتامین امنیت مناطق یارفولاد همیشه زحمت کشیده اظهار سپاس می نمایم وبر علاوه همه علما , بزرگان وموی سفیدان سهم بسیار ارزنده در تامین نظم وامنیت در مناطق خویش داشته قدردانی به عمل آورده وما قوم مانند مشت واحد وحدت خویش را حفظ نموده ودر پایان امید وارم که این مجلس الگوی باشد برای سایر اقوام که دست از جنگ بردارند وبا صلح زندگی حیات به سربرند .