آرشیف

2014-12-11

استاد فضل الحق فایق

لیلیه اناث دارالمعلمین عالی غوراعمار افتتاح شد

بانگ جهانی طی نشست بارییس دارالمعلمین عالی غور, وعده سپرد که ماهانه مبلغ ( 60 ) دالرامریکایی برای هر محصل دختر, در دارالمعلمین مرکز وو لسوالی ها, پرداخت نماید.
 

لیلیه اناث دارالمعلمین عالی غوراعمار افتتاح شد لیلیه اناث دارالمعلمین عالی غوراعمار افتتاح شد

به اساس پروپوزل ارایه شده به نمایندگی دفتر سفارت جاپان مقیم غور، لیلیه اناث ریاست دارالمعلمین عالی غور برای 80 تن از دختران که از طریق امتحان کانکور به دارالمعلمین عالی راه می یابند در نزدیکی تپه عیدگاه ساخته شد . این پروژه توسط موسسه طلوع زنان به مبلغ 274000 دالر امریکایی برای مدت شش برج به پایه اکمال رسید . درین لیلیه علاوه از اعمار تعمیر 14 اتاقه , تجهیزات لازم نیز توسط قرارداد کننده تهیه و بدسترس مدیریت لیلیه دارالمعلمین عالی غور قرار داده شد . 
تعمیر این لیلیه مشکلات زیادی از دارالمعلمین را مرفوع خواهد کرد ، البته در رابطه به جذب دختران , غرض ارتقای سویه تحصیلی وظرفیت سازی علمی و میتودیکی شان تلاش های فراوان صورت گرفته است . برای آنعده دختران که به دارالمعلمین عالی شمولیت حاصل می کنند ما هانه مبلغ (60 ) دالر امریکایی بنام برنامه سکالرشیب از طریق بانگ جهانی , جهت تشویق یا مدد معاش پرداخته می شود . هدف از پرو گرام سکالرشیب در کنار سایر امتیازات ، جذب بیشتر دختران فارغ دوازدهم غرض افزایش معلمین مسلکی اناث می باشد .
اعمار لیلیه اناث کمک خواهد کرد که بعد ازین تعداد بیشتر از فارغان مکاتب مرکز و ولسوالی ها به این نهاد تحصیلی مراجعه نموده در فراگیری درس و ادامه تحصیل و همچنان کسب امتیازات مادی و معنوی در محیط خویش به پردازند . بدین لحاظ با حضور و افزایش شان در کانون تعلیمی و تحصیلی ، بسیاری از مشکلات دختران و زنان غوری را از میان بر خواهد داشت و مکاتب نسوان نیز با موجودیت معلمین آموزش دیده و مسلکی از قشر اناث سبب خواهدشد تا تعداد زیادی از دختران و زنان , وارد زندگی علمی اجتماعی شوند . 
در روز پنجشنبه 21 جدی 1391 رییس دارالمعلمین عالی غور طی نشست که درکابل همراه مسوول بانگ جهانی در افغانستان و خانم صابره قریشی , مشاور بخش جندر در کابل داشت ؛ و عده سپردند, درطی سال 1392 تعداد کثیری از دختران که از صنف دوازدهم فارغ گردیده اند دردارالمعلمین های مرکز چغچران , ولسوالی لعل و سرجنگل , ولسوالی تیوره , ولسوالی ساغر. وولسوالی دولت یار, ماهانه مبلغ ( 60 ) دالر امریکایی از طریق پروگرام سکالرشیب به پردازند . علاوه ازان برای ارتقای ظرفیت فزیکی دارالمعلمین ها و ارتقای علمی و سهولت های لازم برای دختران نیز همکاری های بیشتری خواهند کرد . البته این دختران درمراکز حمایوی دارالمعلمین های ولسوالی ها ثبت نام نموده تحصیل خود را درضمن بدست آوردن مدد معاش تشویقی ادامه بدهند . و همچنان بانگ جهانی مصمم است تا به همکاری ریاست عمومی تربیه معلم یک دفتر کاریابی را در ریاست دارالمعمین عالی غور ایجاد نماید . تا اینکه محصلان همزمان با فراغت شان به کمک این دفتر, بتوانند وظیفه لازم پیدا نموده استخدام گردند.