آرشیف

2019-7-24

رفعت حسینی

لچ مرغی

 

 

درافغاستان از۱۳۵۷ تا۱۳۸۹ آنچه حزب خلق وطالب ومجاهدین اسلامی میکنند ،معنایش <لچ مرغی> میباشد نه سیاست ورهبری یک سرزمین.

بنگرید:

شیوه کشتن امین ورفیق رهبرخلق تره کی

آمدن ببرک ازروسیه درهواپیمای عسکری روسی درشش جدی

آمدن دوعضوبیروی سیاسی با تفنگچه دراجلاس رسمی بیرو درماه های آخربادشاهی شیرافغانستان! نجیب

سنگسار بانوان بوسیله طالب وبستن مکتب برای دختران درسده های بیست وبیست ویک

جایدادخریدن ربانی ومجددی درانگلستان ودنمارک

لقب قهرمان ملی به مسعود

حمله به ایشچی بدستور دوستم

ملاقات نمودن عطای نوربا گلبدین وپذیرایی نمودن وی از فرستاده طالبان.