آرشیف

2015-2-3

نورالله وثوق

لُنگِ حمّام

دراجاقِ کورِ دوران پخته ی خامی هنوز
دودمانِ برزنی را دودِ بدنامی هنوز

بزمِ خودکامی یارانِ دغل اندیشه را
ساقی سودایی محصورِ سرسامی هنوز

خلوتِ آیینه اندیشانِ صبح جلو ه را
واژه پردازِ صدای خفتن شامی هنوز

بی خبرازرمزورازِ جاده ی عرفان عشق
رهروِپادرهوای مرشدِ خامی هنوز

رم نکردی ازصدای وحشتِ آژیرآه
دامِ صیادانِ شب را صیدِ آرامی هنوز

عطر وبوی   گلشنت را داده ی دردستِ غیر
بردگانِ تیره دل را لنگِ  حمامی هنوز

کفرِ دنیارا درآوردی وپنداری که باز
پرچم افراز روانِ فکرِ اسلامی هنوز


نورالله وثوق

دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۳