آرشیف

2014-12-19

دکـتـر بصـیر کامجو

لوی جرگه فرهنگ چادرنشینی

براساس اراده شخصی حامد کرزی ، وخلاف مفردات مندرج قانون اساسی ، کمیسون آمادگی برای تدویر لوی جرگه توظیف گردیده است که تا این جرگه عنعنوی میراث فرهنگ چادرنشینی رابا حضور 2030 تن از افراد وابسته به رژیم قبیله بتاریخ 25 عقرب در کابل برگزار نمایند .  
 
اصلا ًجرگه یک واژه ناب زبان فارسی است که بمفهوم  حلقه زدن ، حوزه درست کردن و مجلس ساختن معنا می شود . لوی درفرهنگ فارسی نام سومین پسر یعقوب پیغمبراست .
در اینجا در تعبیرلوی جرگه ، که واژه  لوی یا لاوی که منحیث پیشاوند مزید در آغاز کلمه جرگه آمده است . مقارن حق ــ شاید که بیانگرمعنایی " مجلس اولاده لاوی " یعقوب پیغمبرباشد .
حال مابه مشتقات تاریخی و معنایی "  لوی جرگه " یا مجلس اولادۀ لاوی ، کاری نداریم . اما حق داریم تذکربدهیم  که تمام جرگه های عنعنوی خرد و بزرگ ایکه در ایام حاکمیت  افغانها از( سالهای 1709 ــ 2011 میلادی ) درسرزمین خراسانیان تدویر یافته ، بصورت کل فیصله های آنها فاقد مشروعیت وصلاحیت قانونی و مردمی بوده و بمثابه گزینه ای تکتیکی ارباب سیاست برای حفظ قدرت وحاکمیت صورت گرفته است . در این بخش جــــا دارد که بصورت ایجازازمهمترین آنها نام بریم .: 
 
اول ــ لوی جرگه 1709میلادی تحت رهبری میرویس خان در مانجه قندهار تدویرگردید .
دوم ــ لوی جرگه 1747 میلادی پس از کشته شدن نادر افشار شاهنشاه ایران و خراسان ، درمزار شیرسرخ شهرقندهار دایر شد . وبعد از 9 روز بحث وجدال سرانجام احمدخان ملتانی را به حیث پادشاه خراسان انتصاب کردند .
سوم ــ لوی جرگه 1865 میلادی در زمان امیرشیرعلی در شهر کابل دایر گردید .
چهارم ــ لوی جرگه 1915 میلادی در زمان امیرحبیب الله دایر گردید .
پنجم ــ لوی جرگه 1922 میلادی در زمان امیرامان الله در شهر جلال آباد تدویر گردید .
ششم ــ لوی جرگه 1924 میلادی بار دوم در زمان امیرامان الله در حکومتی پغمان ولایت کابل دایر گردید .
هفتم ــ  لوی جرگه 1928 میلادی بار سوم درزمان امیرامان الله در کابل دایر گردید .
هشتم ــ لوی جرگه 1930میلادی درزمان حاکمیت  نادر دیره دونی در شهرکابل تدویریافت.
نهم ــ لوی جرگه 1941 میلادی درزمان ظاهرخان درشهرکابل دایر شد .
دهم ــ  لوی جرگه 1955 میلادی بار دوم درزمان ظاهرخان درشهر کابل دایر گردید .
یازدهم ــ لوی جرگه 1964 میلادی بار سوم در زمان ظاهرخان در شهر کابل دایر گردید.
دوازدهم ــ لوی جرگه 1976 میلادی به رهبری محمد داود در شهر کابل دایر گردید .
سیزدهم ــ لوی جرگه 1985 میلادی درزمان ریاست جمهوری ببرک کارمل در شهر کابل دایر گردید.
چهاردهم ــ  لوی جرگه 1987 میلادی درزمان ریاست جمهوری نجیب الله درشهرکابل دایر گردید .
پانزدهم ــ لوی جرگه 1989 میلادی بار دوم درزمان ریاست جمهوری نجیب الله درشهرکابل دایر گردید.
شانزدهم ــ لوی جرگه 1993 میلادی تحت نام شورای اهل حل و عقد در دوره ریاست جمهوری برهان الدین ربانی درهرات دایر گردید .
هفدهم ــ لوی جرگه 2002 میلادی دردانشگاه پولیتخنیک در شهر کابل دایرشد . دراین جرگه حامد کرزی بادستگیری ظاهرخان و حمایت تام زلمی خلیل زاد ، دولت آمریکا وی را به عنوان به اصطلاح رئيس اداره انتقالی درراس هرم قدرت سیاسی واقتصادی کشورما جبراً قرار داد .
هجدهم ــ لوی جرگه 2003 میلادی بار دوم در دوره حاکمیت تک تباری حامد کرزی در شهر کابل دایر شد .
نزدهم ــ جرگه مشورتی امن 2007 میلادی بار سوم در دوره حاکمیت حامد کرزی در کابل دایر شد .
بیستم ــ جرگه ملی مشورتی صلح 2010 میلادی بار چهارم در دوره حکومت حامد کرزی در کابل دایر شد .
ازبررسی عینی تاریخ جرگه ها میتوان آموخت که این اسلوب عقب مانده یک رویکرد عنعنوی و پدیده خیلی ابتدایی قبیلویی قرون وسطایی است . که با اهداف جامعه مدنی کدام سازگاری و همخوانی ای  حقوقی و قانونی ای ندارد.
محتوا وآرمان سیاسی برگزاری لوی جرگه 25 عقرب 1390حکومت حامد کرزی نیزهمچو اسلافش صرف تداوم تأمین رابطۀ جدید میان رهبران قبیله وسهم بیشترایشان درماشین قدرت وحاکمیت واقتصاد این کشوراست .
 
با عرض حرمت
 بصیرکامجو
به امید ایجاد حاکمیت قانون