آرشیف

2014-12-25

سید محمد نبی عندلیب علوی

لویه جـــرگــــه

را ست آن است که دراین بُرهه ا زمان برگزاری مجمع بزرگ به بزرگی لویه جرگه عنعنوی ملت نجیب افغانستان کاری است بس دشوار.
لویه چرگه عنعنوی  ملت ما به موفقیت برگزاروبه زمان تعین شده به پایان رسید.
این پیروزی بزرگ را به ملت شریف افغانستان تبریک میگویم.
خوش بود گر محک تجربه آید به میان
تا ســیه روی شودهرکه دراو غش باشد
ملت  بادیانت ما یک بار دیگر دولت مردان خود را به میدان راستی وصداقت محک می زنند ،تاباشد میزان صداقت رادریابند.
باتوجه به همه نهدید ها ملت ما وطن دوستی خود را به بر گزاری جلسهِ عظیم وباشکوه به علی رقم خواسته های دشمنان میهن به اثبات رساندند.
حالا نوبت سیاسیون ودولت مردان است که داشتن عرقِ ملی خود را به اجرای قطعه نامهِ که درآن خواسته های برحق ملت ما درج شده  است را به اثبات رسانند.
امیدوارم که دولت مردان ما در نشست (بن) دوم  خواسته های ملت مارا به با دفراموشی نسپارند ،وبادرنظرداشت بینش سیاسی وبا کیاست و دور اندیشی کشتی تلاطم زده ِ کشور عزیزما افغانستان را به ساحل  مراد برسانند.
 

تحلیل

اگربا مهارت های خواص سیاسی ودیپلماسی سیاسیون کشور بتوانند به کشور های منطقه وفرامنطقه ای این را تفهیم کنندکه:حل مشکلات وپرابلم افغانستان درواقع  حل گرفتاری ها وغوامض منطقه وجهان است ، آنگاه امیدی به نتایج این قطعه نامه ملت ما خواهدبود.
موفق باشید.
سیدمحمد نبی عندلیب علوی مقیم ایران
 
تاریخ:27/8/1390