آرشیف

2014-12-12

الحاج استاد محمد قاسیم علم

لوغ لوغ

الــهـــی از دعــــــای مـسـتـمـــنـــدم

بـــده تــو فـیــــق تــا هـمـت بـبــنــدم

 

ز جهد و سعی در این ملک و یـران

بـــرویـــانــم گـلـــی بـا خـود بـخـنـدم

 

بـــایـن دستـگـاه شـدم مـنسـوب امـا

نـــدارد ارزشــی زیـــن بـعــد پـنـــدم

 

تـنـــم مـثــل کـلـوخ چـشـمــان بـیـنـا

ســراپـــا عـیـب و امـــا مـثـل قـنـدم

 

نــه افـسـار و لـجـامـم نـه کوتل کش

به تـعـقـیـبش روان چـون گوسفـندم

 

حراس از لو غ لـوغ چشمـی لیمان

بـده دسـتـمـال کـه تـا چـشـمـم بـبندم

 

مـیـان فـــاســـــدان ایـــن زمــــانــه

ز صـــــدق دل بـگــــو نـفـــر چـنـدم

 

عـلـــم گــویـــد خـبـر باشید عزیزان

کـه مـن قـبـرم بـدست خـویش کنـدم