آرشیف

2015-9-24

عبدالغفور غوری

لــنـگ و لاغـــــر

خـد ا یا غـم سـر ا سـر د ا د ی با ما
به خا ک و خو ن بستر د ا د ی با ما

جـهـنـم ؛ خـا نـه شهـر و کـشــو ر ما
شب و ر و زم چومحشرد ا د ی با ما

د و هـمسا یه ی مغـر ض و مـنـا فـق
فقط چو ن ما ر د و سر د ا د ی با ما

جـها د ی ؛ طا لـب و مـلا و د ا عـش
د یـو بـند ر ا چـو نشتر د ا د ی با ما

تر و ر و قـتل و و حشت ا نـتـحا ر ی
یتیم ؛ بیوه ؛ کو ر و کر د ا د ی با ما

بـه قــر بـا نـی گــر فــتـی مـلــت مــا
بـم و ر ا کـت  و سکـر د ا د ی بـا ما

نگـیـر یـم  نا م قــر با نی  و قــر با ن
شهـیـد و کـشـته و ا فر د ا د ی با ما

خـر د ؛ عـلـم و هــنـر ا ز ما گـر فـتی
فـر ا سـت ؛عـقـل کمـتـر د ا د ی با ما

شد یم تقسیم به قو م و تنظیم و حز ب
سلا ح و جنگ و سنگر د ا د ی با ما

غـر و ر و سر کشی و نـنگ وغـیـر ت
جهـا لـت ر ا چـو خـنجـر د ا د ی با ما

همیشه ر نج و مهـنـت؛ خوا ر ی ذ لت
بـلا هـا ی  ؛  مکــر ر د ا د ی بـا مـا

پـیـروشـیخ و مـلـنگ فا لبین و ر ما ل
چــو ا فـکـا ر مکــد  ر د ا د ی بـا ما

بی با و ر خود کش و بیگا نه پر و ر
جوا سیس را چو رهبر د ا د ی با ما

سـنـا و پـا ر لـمـا ن کـا بـیـنـه ر هـبـر
غلا م ؛ مز د و ر و چا کرد ا د ی با ما

و ز یـر جـنگ ما مـعـلـو ل و مـعـیـو ب
کـا  بــیــنــه ی مُـحَــقــر د ا د ی بـا ما

به د نـیـا شهـر ت مُــفــســد گـر فـتـیم
چو(عـبدا لله)  و (ا تمر)د ا د ی با ما

بـما لا یـق  نـد یـد ی ر هــبــر خــو ب
چو(ا شرف) لـنگ ولا غرد ا د ی با ما

هلند
21.09.2015
عبد ا لغفو ر (غو ر ی )