آرشیف

2015-6-19

ذره بین

لــــوی سارنوال در حال مقابله و دفاع

 

لوی سارنوال که چندی قبل حالت تهاجمی داشت با گذشت زمان در جایگاه دفاع ومقابله استاده است.درین اواخراز طریق رسانه ها مشاهده شد که پارلمان کشور در مقابله با یکی از اراکین بلند پایه دولت قرار گرفت.اینبار بجای سپنتا بخت قوۀ مقننه با لوی سارنوال کشور به آزمایش گرفته  میشود یکی  قانونگذار و  دیگری قانون پاسدار؟! .باید یاد آور شد ازانجائیکه فیصله های پارلمان در مورد وزرائی استیضاخ شده تا هنوز عملی نشده وإعتبار این مرجع نماینده ازین رهگذر قوس نزولی خودرا می پیماید رویاروی مجدد  با افراد حیثیت پارلمان را بیشتر از پیش ضربه می زند.واما در باب سارنوال

لوی سارنوال ازهمان روز های آغازین کارش  بحیث چهرۀ خشن، ماجرا جو وعقده مند در صحنه سیاست وادارۀ کشور ظهور کرد.اودر روز های نخست  انتخابش به حیث سارنوال حالت تهاجمی داشت واما فعلا حالت مقابله ودفاع را بخود گرفته است.

او  دراوائل جهاد ومبارزه را با فساد اداری آغاز وهنگامه بر پا نمود . با پیروی از شیوه های  غوغا آفرین احمد نژاد رئیس جمهور ایران سفر های استانی ویا ولایتی را شروع کرد.{احمد نژاد به قصد بر رسی وبر نامه ریزی واما لوی سارنوال ما به عزم تعقیب ودستگیری در مطبوعات کشور وجهان خبر آفرین شدند.} عدۀ با خوشبینی نام این جناب را نقل محفل وشامل ترانه ها وسرود های  محلی نمودند وبر إجرأتش زهی تحسین گفتند..حال که حدور از عمر منصبش درین سمت میگذرد إجراأت عملی آن یک سلسله شک وتردید ها را در مورد صداقت وی بر انگیخته که اینک به توضیح وبر رسی بیشتر درین زمینه می پردازیم.

لوی سارنوال از همان روز های اول تقررش ماجرا جوئی را آغاز کرد، مالکان دهکدۀ نو آباد شیر پور را غاصب  نامید وخودرا مکلف به تحصیل پول های دولت از ایشان إعلان نمود.  عطا محمد نور والی بلخ را جنگسالارخوانده و او را متهم به داشتن افرادی شخصی کرد که بوسیله آنها ازعملی شدن قانون جلوگیری می کند. متعاقبا در يک کنفرانس خبری در کابل اعلام کرد که حکم بازداشت محمد صديق چکری را به دليل آنچه او "تهديد و اهانت به قضات" خواند، صادر کرده است..به همین تر تیب حکم بر طرفی جنرال امین الله قوماندان میدان هوائی ودستگیری رئیس ترافیک کابل ورئیس رادیو تلویزیون ملی  وغیره.

بلند پروازی های لوی سارنوال برخی را شگفت زده عدۀ را عصبانی وبعضی هارا خوشبین ساخته بود واینکه این مبارزه به کجا انجامید حال  با ذره بینی طور مستند به بر رسی میگیریم.که جناب ایشان از شعار های روز اولش چقدر فاصله دارد.؟ وکدام یکی از أجرأتش عملی شده.؟

·       حکم توقیف صدیق چکری:

لوی سارنوال در اولین اقدام غیر معمولی حکم توقیف آقای چکری را صادر وبا این شجاعت استثنائی ناظرین اوضاع سیاسی و اجتماعی افغانستان را شگفت زده ساخت، اما این فرمانش به عکس العمل شدید چکری مواجه شد وجامۀ عمل نپوشید. با تأسف که لوی سارنوال این موضوع را نه تعقیب کرد ونه هم از شکستش درین قضیه پند گرفت.

·       مبارزه علیه غاصبین ویا مالکین شیر پور.

لوی سارنوال که در روز های نخست از مبارزه با مالکین شیر پور سخن میگفت، آهسته آهسته از شعار و مبارزه علیه ما لکان شهر ک شیر پور به بهانۀ فرمان رئیس دولت دست کشید واما اخیرا در برنامۀ حقیقت تلویزیون آریانا از زبان روخ الله امان شاروال کابل شنیده  شد که سارنوال صاحب نیز یک نمرۀ زمین را در وزیر اکبر خان ویا شیرپور از طریق شاروالی  نصیب شده اند. این امتیاز چون آب حیات آتش خشمش را خاموش ساخت که میتواند سکوت وی را توجیح کند.

·       بر رسی اختلاس در رادیو تلویزیون ملی.

ادعا علیه نجیب روشان رئیس رادیو وتلویزیون ملی.و بررسی پروندۀ اختلاس چهارصد هزار دلاری در راديو تلويزيون ملی هم در حد ادعا وسر وصدا باقی ماند.اینها همه مسائل بزرگ اند که لوی سارنوال مطرح کرد واما بدون هیچ اقدام عملی ونتیجه خاموش شد.

·       بر کناری جنرال امیر خیل قوماندان پولیس سرحدی میدان هوائی کابل..

ازمری بشری، سخنگوی وزارت داخله به بی بی سی گفت که براساس درخواست لوی سارنوال افغانستان، تا زمانی که "برخی اتهامات" عليه جنرال امرخيل از سوی اين دادستانی روشن نشده، جنرال امرخيل اجازه ندارد به کار خود دوام دهد.جزای این متهم هم بر کناری آن إعلان شد وهیچ اقدام دیگری صورت نگرفت.در حالیکه درین اواخر عدۀ از طرفدارانش  با راه اندازی تظاهرات خواستار تقرر مجددش شدند اما لوی سارنوال هیچنوع عکس العمل درین زمینه از خود نشان نداد.

2 –إجرأت لوی سارنوال در ولایات. 

عبدالجبار ثابت، دادستان کل افغانستان بعد از حادثه آفرینی ها متعدد در کابل پیتخت  در راس يک هيات بيست نفری به ولايت غربی هرات سفر نمود، بعد از بر گشت به کابل بر کناری اشخاص ذیل را بجرم اختلاس إعلان کرد.

·       برکناری دادستان استيناف هرات

·       برکناری دادستان نظامی هرات 

·       برکناری دادستان ولسوالی شيندند هرات 

·       بازداشت دادستان ولسوالی انجيل هرات

·       بازداشت رييس گمرک شهرک تورغندی هرات

·       صدور حکم توقیف محمد رفیق مجددی شاروال هرات

·       برکناری سه رييس وزارت تجارت افغانستان

·       برکناری چهل کارمند دادستانی کابل

آقای ثابت در اين سفر دستور بازداشت شمار ديگری از مقامات ولايت هرات از جمله شهردار هرات را نيز به اتهام اختلاس و رشوه ستانی صادر کرده بود. ودر یک مصاحبۀ مطبوعاتی گفت  شهردار هرات به ایران فرار کرده است. که این اظهارات لوی سارنوال باعث خشم شدید صبغت الله مجددی رئیس سنائی کشور شد.فردای آن روز شاروال هرات که از حمایت حضرت صبغت الله مجددی بر خوردار بود در کابل ظاهر شد وبه رسانه ها إعلان نمود که فرار نکرده وحاضر به تصفیۀ حساب با لوی سارنوال است.

آقای شاروال گفت تمامی قراردادهای که تا کنون در هرات انجام شده به سود دولت و بازسازی شهر هرات بوده و هيچگونه اختلاسی در آن صورت نگرفته است.وی در جواب به اتهام مشخص ساخت هتل در هرات گفت که قرارداد اين پروژه از سوی اسماعيل خان، والی سابق هرات به ارزش سه ميليون دلار عقد شده بود.

شهردار هرات ادعا کرد که هياتی که از سوی دادستانی کل برای بررسی اين موارد تعيين شده "گزارشهای نادرستی" از شهرداری هرات ارايه کرده است. از همان تاریخ به بعد دیگر نه ادعای از طرف لوی سارنوال مطرح شد ونه خبری از توقیف ودستگیری شاروال هرات بمیان آمد.

سارنوال با غرور  میگوید حکم توقیف فلان وفلان را صادر کرده است.

لوی سارنوال شخص عاطفی، تند خو ،خود خواه ونسبتاه متعصب است. وی از طرف جهان مدرن حمایت میشود واما از قوانین بسیار کهنه وفرسوده اطا عت میکند .در حالیکه در متن قانون اساسی تصریح شده که متهم قبل از ثبوت جرم بیگناه است اما این پاسدار قانون حکم باز داشت هر متهم را صادر مینماید.در حالیکه این باز داشت خودش یکنوع اهانت ومجازات است . در صورتیکه متهم  بیگناه ثابت شود کدام مرجع وارگان مکلف به پرداخت جبران خساره است. تا  اهانت ومحدودیت بیمورد به متهم را جبران کند.؟ به همه حال فرامین لوی سارنوال جزء شعار چیزی بیش نبوده و عملی هم نشد.خودش هم علاقمند بود تا تنها خبر ساز باشد.

·       سفر به مزار وصدور فرامین متعدد. عبدالجبار ثابت قبل از سفر به ولایت شمالی مزار شریف عطا محمد والی بلخ را جنگسالا ر گفت ووی را به حمایت از افراد آلوده به فساد اداری متهم نمود.

وی بعد از بازگشت از مزار شریف به خبر نگاران گفت  که دستور داده يونس مقيم شهردار مزارشريف، ذبيح الله اختری رييس امور فنی ولايت بلخ، دادستانان ولسوالی آقچه در جوزجان و ايبک در سمنگان و شماری ديگر از افرادی که تاکنون نامهای شان فاش نشده، بازداشت شوند.اما تا هنوز به غیر از افراد ردۀ پایان نه افرادیکه نام شان گرفته شده باز داشت شده اند ونه هم افرادیکه تا هنوز نام شان فاش نشده.وبه همین تر تیب در ولایات خوست، قندوز وتخار…

سفر در ولایات شرقی.

عبدالجبار ثابت بدنبال سفر های کاری در هرات ومزار دست بیک سفر دراماتیک در ولایات شرقی کشور زد بازهم حکم توقیف ودستگیری افراد متهم به رشوه واختلاس را صادر نمود.وی در یک کنفرانس خبری پس از بازگشت از اين سفر کاری گفت شهردار پیشین ولایت ننگرهار، رؤسای ادارات حج و اوقاف ولایات کنر و لغمان وعده ای از کارمندان گمرک ننگرهار از جمله بازداشت شدگان هستند. اما  بعدا معلوم شد که به استثنائی چند مأمور پائین رتبه وکم پول دیگر کسی محبوس وبر طرف نشده است.

بر خورد با مطبوعات. عطش خود خواهی سارنوال ازین خبر های خورد وریزه مرفوع نشد وبمقتضای طبیعتش نیش زدن را ادامه داد تا اینکه به یک بنگاه خبری حمله کرد تا انعکاس وباز تاب وسیعتری داشته باشد او بخاطر إعتراض به پخش یک خبر از تلویزیون خصوصی طلوع در کابل، به ماموران پلیس  دستور داد تا به ساختمان این تلویزیون یورش برده  سه نفر از کارمندان آن را بعد از ضرب وشتم فراوان محبوس نمودند که خشم مطبوعات را بر انگیخت که درامۀ آن طولانی شد وبه شهرت سارنوال افزود که هموطنان در جریان جزئیات این حادثه میباشند.

لوی سارنوال وترافیکی: عبدالجبار ثابت  (لوی سارنوال) افغانستان در شمال کابل، پایتخت، بخاطر إجرای نادرست امور ترافیکی مورد حمله قرار گرفت.

 عبدالجبار بندۀ خشمگین خدا خودرا قیم و متصرف تمام امور کشور میداند، همان است که حین سفر تفریحی به شمال کابل خودرا مکلف به تنظیم امور ترافیکی  دانسته  با پیاده شدن از موتر حاملش یکی را متوقف ودیگر را به عبور هدایت میکرد تا اینکه با چهرۀ بد تراز خود مواجه شد یعمی جنرال جرأت .؟ جرأت فوق جبروت !. همان است  که عبدالجبار در برابر سیلی بی رحم ارباب جرأت خیره ومدهوش  میشود وحادثۀ افتضاح آمیز از رسانه ها به گوشها رخنه کرد واینبار نام نامی اش شهرۀ آفاق شد… بازهم سارنوال به قانون تمسک جسته حکم خلع سلاح شرکت امنیتی جنرال جرأت را صادر نمود. با آنکه آقای ثابت به بی بی سی گفته بود که در اثر این حمله نیاز به تداوی در شفا خانه دارد اما بعد از یکهفته ضمن آشتی با طرف مقابل از حکم وادعایش صرف نظر نمود. معلوم میشود که همه إحکام این حامی شعاری قانون بخاطر گشودن عقده های شخصی اش بوده وبس.

ممانعت از ضمانت متهم: با آنکه ضمانت یک مسئلۀ حقوقی وقانونی است.لوی سارنوال ضمانت یک وزیر را در جهت رهائی یک متهم نپذیرفت.ضمانت مجرم نه بلکه ضمانت یک متهم ؟! که تا هنوز معلوم نیست مجرم شناخته میشود ویا بیگناه.به تعقیب این تقابل وسنگر گیری وزیر صحت و برخی دیگر از مقامات ارشد این وزارت در اعتراض به بازداشت دو تن از روسای وزارت صحت از رفتن بر سر کار خودداری کردند. چون وزیر صحت عامه از حزب مخالف آقای ثابت بود  مقابله را با وی یک حق قانونی خود میداند.

مقابله با پارلمان. سارنوال از مقابله با افراد خسته شد اینبار تصمیم گرفت کار را یکسره کند وپرخاش ومبارزه را با تمام ملت در خانۀ ملت آغاز نماید تا تکلیف خودرا ساده تر وآسانتر به سر برساند.ا. ادعا علیه پارلمان وبرخی نمایندگان را ادامه داد وفعلا درامۀ حاجی الماس وحاجی فرید وسائر أعضای پارلمان با سارنوال یک مسئلۀ داغ وخبر ساز در کشور است. در واقع سارنوال قبل از هر چیزی دیگر یک مدعی است.مدعی العموم به مفهوم واقعی آن که بلا استثناء بر هر کس حمله وادعا میکند. خدا عاقبتش را بخیر داشته باشد شاید تحصیل کرده وبا سواد باشد. اما مغزش پوسیده وخراب است فرق متهم ومجرم را نمیداند وهردو را چون رهبرش حکمتیار به یک قمچین لت میکند. مرد وزن را یک رقم لت میکنی *  زنده باشی آفرینت خوب خدمت میکنی.!