آرشیف

2015-2-4

الحاج محمد قاسیم علم

لــــــوح چـــــوب

عطا کرده خدا (ج) از مهربانی
به فیروزکوه به غور باستانی

زه کلک این هنرمند جوانم
به لوح چوب قرآن را بخوانی

بود هر نقش ذیـب خـانه مــا
بکن هدیه و هم قدرش بــدانی

بجای قالین و دگــــر تحــایـــف
ز فیروزکوه ببر تـو این نشانی

جــوانــان چلچراغ خـــانـه ما
بـکـن تشویق شان تـــا میتوانی

منم از جان و دل هر یک خریدار
مرا حرف از دل است نه سر زبانی

بــــرای انجمن دارم دعـــایی
چــه نیکو میکنند این میزبانی

علم آن عظمت شـــان نیاکــان
تویی مسوول نکردی پاسبانی