آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

لـشــکـــر نـحــس کــلاغ

تـاج گــل را کـــرده وا ژون لـشــکــــر نـحـــس کــلاغ 
نـیسـت ا صـلا بـعــد ا زیـن د ر گـلـشــن از بلـبــل ســرا غ

ز ا ئـتـلاف شــرق و غـــر ب و هــمــت هــمـسـا یـه هـــا
غـا ل ز نـبـور گــشـت کـشـور مـلــت مـا شـــد سـه د ا غ

زیـر نـا م د یـن و آ یـیـــن مـرگ و مـا تـــم شــد رواج 
مـی کـشـــیــم بـا ر مـلا مــت ا ز جـهــا لـــت چـون ا لا غ 

هـا ی ا ی مـلـت ! بجوش از خـشـم و طـو فـا ن کـن به پا 
مـشـعــل عـر فـا ن بـیـفــروز د ر د ل شــب چو ن چــرا غ

هــســـت مــا را قـــد رت و یـا رای ا عــــلا م جـهـــا د 
گـرچـه مـا را کــرده د شـمـن خـسـتـه و چـنـگ و چــلا غ

بـسکـه خونـا ب جگــر خـورد ، مــا د را ن د ا غـــد ا ر
طـــفــــل نـوزاد وطــــن د ا رد خـلــل هـــا بـر د مـا غ

حــیــف ! کا کــنــون ا عــتــبـا ر آ د مــیــت شـــد لـبـا س
" ورنه یک رنـگ ا سـت خون د ر پـیکـر طاووس و زاغ"

تـخــم تـعــمــیـــم نـفــا ق وخـا نـه جـنـگـی گـشــتـه بـذ ر
بـر هـمـه د شــت و د یا ر و گـلـشـن و بـسـتـا ن و بـا غ

ای ا د یـــب کــشـــور پـهــنـــا ور ا فـغـــا ن ز مــیـــن *
نــیـک د ا نــم گـشـتـه قـلــبــت ا ز تـوحــش د ا غ د ا غ

تا که فـر خـا ری ، ثـنـا ی حـق بـخـوا نــد ا ز شــور عـشـق
قـلـب یا را ن شـد ز فـیـضـش چون بـهـا ران با غ و راغ

مـن یـقـیــن دارم که ا ز ا حـســا ن و فــضـــل کـرد گـا ر
مـی رســـد روزی نـجـا ت و فــرصــت و فــصــل فــرا غ

تا بـکـو بـنـد مـغــز مـغـــز مـفـســد یـن بـر فــر ق سـنـگ
لا لـــۀ حـــمــــرا بـگـیــر د بــا ز بـر صــحـــرا ا یـا غ

 

استاد فضل الحق فضل 
چـغــچــران دیـار فـیــروز کــوه غــور مـیـزان سا ل1392 هـجــری شـمـســـی
ا یـن پـا رچـه با هـمـه کـمـی هـا و کا ستـی هـا به اسـتـقـبـا ل سـروده های حـضـور شـا عــر والا مـقـام جـنـا ب محترم مـولا نا صـاحــب فــرخــاری( زمـسـتـان ) که هـر سـرودۀ شــان واقعا برایم الـهـام بخـش ومضمون آفـرین بوده ا سـت و حضـور واستـاد بزرگوار و درخور احـتـرام محترم مـحـمـد اسـحا ق ثـنـا ( حـسـرت ) زیـر عـنـوان ( لـشکــر نـحـس کـلاغ ) سـروده شـده اسـت.

* مراد مولانا صاحـب فـرخاری اســت