آرشیف

2016-3-19

مولانا کبیر فرخاری

لطف بن

''پیمانه را بدست هـــــــــــوس باز داده اند
در جلسه ی که 'کرزی' از آن یافت لطف 'بن'
طــــــــــــــــرف وطن هدایت پرواز داده اند
طــــــــــــــــــالب رها ز بند شود بعد انفجار
تیغ جــــــــــــــــــفا به گردن سرباز داده اند
انــــــــــــــــواع ناز و نعمت و کرسی اقتدار
بر دودمــــــــــــان سفله و سگ باز داده اند
یک مشت دزد و رهزن و ره گیر سال ها
دو بادیگـــــــــارد و رتبه ی اعزاز داده اند
ما را زبون پنــــــــــــجه ی جهل آفریده اند
لطف سخــــــــــــن به حافظ شیراز داده اند
فرخاری نان به کاسه ی داراست پر ز شهد

رنج و عنا به مـــــــــــــردم درواز داده اند

عبدالکبیر فرخاری
ونکوور٬ کانادا
۱۶ مارچ ۲۰۱۶