آرشیف

2015-6-20

جواد رضایی

لست کشته شده گان در افغانستان بمثابه ختم حالت تردد و ابهامات

شهر روتردام ¸ سپتمبر 2013
تیم تحقیق و بررسی جنایات جنگی بین المللی مربوط پولیس ملی هالند در جریان تحقیق یک دوسیه مربوط به جنایات جنگی که شامل شکنجه و اعدام افراد بود ، یک لست کشته شده گان سال های 1357-1358 را بدست آورد. دراین لست اسمای تقریبا 5000 نفرکه توسط رژیم کشته شده اندو از طرف مقامات رسمی منظمآ راجستر گردیده است ، ثبت میباشد.
موجودیت این لست به معنی ختم ترددوانتظار طولانی فامیل های قرباتیان خواهد بود که ازچندین دهه بدیسنودرتاریکی بسر برده اند و هیچگونه اطلاعی ازاینکه فامیلهای شان، پدران ، برادران ، شوهران، خلاصه اینکه عزیزان شان به چه سرنوشتی دچارشده اند، نداشته اند.

چگونگی دوسیه – تحقیق
پولیس هالند درسال 2010 تحقیقی را تحت نظر و رهبری یکی از سارنوالان لوی سارنوالی هالند دربارهء شخصی بنام امان الله. ع . آغاز نمود. وی مضنون به ارتکاب جنایات جنگی در سالهای 1357-1358 در افغانستان بود. این تحقیق بخصوص دست داشتن امان الله .ع را در شکنجه افراد مورد بررسی قرارمیداد. وی به صفت مدیر تحقیق اگسا، سازمان استخبارات افغانستان که بعد ها بنام های کام، خاد و واد یاد میشد، ایفای وظیفه مینمود. درزمان مسئولیت وی در این پست ، به گمان اغلب مردم درانجا دستگیر، تحقیق و شکنجه گردیده بودند. این شکنجه ها شامل لت و کوب افراد توسط مشت و لگد و برق دادن و بیدارخوابی افراد بوده است. 
شرایط زندگی در زندانها رقت بار بوده است. کثرت نفوس در داخل سلول زندانها، قلت ویا عدم موجودیت تشناب و خدمات صحی برای زندانیان، برخورد خشونت آمیز افراد امنیتی در برابر زندانیان، همه مدلل براین اند که از برخورد ظالمانه و غیر انسانی دربرابر زندانیان صحبت شده بتواند. بعد ازتغیر قدرت درداخل رژیم کمونیستی بعضی از زندانیان رها گردیده اند. ولی قرارمعلوم بخشی از زندانیان اعدام گردیده و بخشی دیگری مفقودالاثرشده اند. فامیلهای قربانیان هیچگاهی کدام معلوماتی از عزیزان خویش دریافت نکرده اند.
امان الله .ع درماه می سال 1993 منحیث پناهنده به هالند آمد. موصوف در یک مصاحبهء خویش بادفتر مهاجرین وزارت عدلیه هالند ابراز داشته که وی مدیر تحقیق اگسا بوده است و مردم در انجا شکنجه میگردیدند، ووی همچنان اسناد کسانی را که باید اعدام میشدند نیز امضاء نموده است. موصوف در قسمتی چنین اظهارکرده است: " در جریان تحقیق مردم طبعآ لت و کوب میشدند. من طبعآ مسئولیت این لت و کوب ها را داشتم. ولی در افغانستان همین شیوه ء معمول کار است و من نمیتوانستم برخورد دیگری داشته باشم، چراکه ارمن انتظارمیرفت و خواسته میشد که به همین شیوه رفتار نمایم. اگر این را نپذیری هیچگاهی به چنین منصب بلند رسیده نمیتوانی." منجمله به دلیل همین مصاحبه موصوف با دفتر مهاجرین ورارت عدلیه، به اساس مادهء – ´1 ف´ معاهده پناهندگی، به وی در کشور هالند جواب پناهندگی داده نشد.
درمادهء ´1 ف´ معاهدهء پناهندگی تصریح گردیده که در صورتیکه حدس و گمان جدی موجود باشد که یک متقاضی پناهندگی مثلآ، مرتکب جنایات جنگی شده است، در آنصورت به آن شخص پناهندگی داده نمیشود. درصورتیکه چنین شخص در کشور خویش در معرض تهدید خطر واقعی قرارداشته باشد در آنصورت وی را با وجود ندادن پناهندگی از کشور خارج نمیکنند. امان الله. ع نیز به همین دلیل باوجودیکه جواب پناهندگی برایش داده نشد، از کشورهالند اخراج ساخته نشد. 

مکاتیب اوامرانتقال افراد
دوسیه و تحقیق درباره امان الله .ع براساس اظهارات موصوف درجریان مصاحبه اش با دفتر مهاجرین هالند وبراساس به اصطلاح اسناد اوامر انتقال افراد بمیان آمده بود. این اسناد در یک کتا بیکه توسط شخصی بنام میرویس وردک درسال 2001-2000 بچاپ رسیده، نشرگردیده است. این اسناد نشرشده در این کتاب عبارت اند از کاپی های مکاتیب اوامراداره ء استخبارات افغانستان درسال های 1357-1358 دربارهء انتقال افراد، بخصوص دربارهء انتقالات ایشان به زندانها، منجمله زندان مشهورپلچرخی.
پولیس هالند بعدآ اوراق اصلی این اوامرانتقالات افراد را از آقای وردک دریافت کرد. 27 قطعه از این مکاتیب اوامر انتقالات به امضای امان الله .ع ، مدیر تحقیق، می باشند. زندانیان شامل این اسناد هریک بنام های مختتف مانند ، مسلمانان افراطی، روشنفکران، محصلین، مامورین دولت، افسران نظامی، دوکانداران و اشرار، یاد گردیده اند.

لست کشته شده گان
درجریان تحقیق این دوسیه پولیس هالند منجمله با شاهدان در آلمان داخل تماس گردید. درجریان صحبت ها، ایشان از موجودیت یک لست کشته شده گان یادآوری نمودند. بعدآ معلوم گردید که یکی ازاین شاهدان، یک خانم 93 ساله در شهر هامبورگ، این لست یاد شده را دراختیارخود دارد. این لست 154 صفحه یی بزبان دری نوشته شده و حاوی اسمای افرادی میباشد که به اساس اسناد مقامات رسمی رژیم آنوقت، در سالهای 1357 – 1358 اعدام گردیده اند. 
دراین لست اسمای افراد کشته شده، تاریخ وارء، با ذکر نام، ولد، وظیفه، سکونت واتهام ایشان، ثبت گردیده است. خانم مذکوربعدآ این لست رادردسترس پولیس هالند قرار داد ولی به شرط آنکه این لست دوباره به وی تسلیم داده شود. وی این لست را از فیلیکس ارماکورا، گزارشگرخاص ملل متحد برای افغانستان دریافت کرده بود.

تلاش و جستجو
در جریان تحقیق این دوسیه برای پولیس معلوم گردید که بسیاری از قربانیان و فامیل های افراد کشته شده از موجودیت لست کشته شده گان و موجودیت مکاتیب اوامر انتقال افراد معلومات نداشتند. چنانچه یک خانم برای پولیس تحقیق هالند در مورد تلاش و جستجوی خویش چنین بیان داشت. وی با مادر خویش تلاش و جستجو نموده بود تا درمورد پدر گم شدهء خویش ، که با چی سرنوشتی دچارگردیده است، معلومات بدست آورند تا درروشنی قرار گیرند. ولی تمام تلاشهای شان بی نتیجه بوده است. وی به افغانستان برگشته بود و درجستجوی اعضای احزاب کمونیستی و مجاهدین بوده است تا با ایجاد تماس با ایشان معلومات بدست آورد. به وی بالاخره گفته شده بود که درسالهای 1357 – 1358 تعداد بسیار چشمگیری از مردم کشته شده اند و بعدآ با بلدوزرهادر منطقه ء در عقب زندان پلچرخی زیر خاک گردیده اند. مردم را در یک قطار ایستاده میکردند و بعدآ ایشان را توسط شلیک ماشیندار به قتل میرساندند. کسی که هنوز هم زنده میبود نیزهمانطور زنده زیرخاک میشد. با هزازها نفرهمین برخورد صورت گرفته است. 
زمانیکه این خانم مکاتیب اوامر انتقال افراد را که پولیس تحقیق هالند بدست داشت مشاهده نمود، اشک هایش جاری گردید و اظهار داشت که از 30 سال بدینسو در انتظاروتلاش دیدن چنین سندی درمورد پدرخویش بوده است. این مکتوب امرانتقال پدر این خانم، وی رادرجریان و روشنی روز های اخیرزندگی پدرش قرار داد. شاهدانی دیگری هم نامهای عزیزان خویش را در لست کشته شده گان شناسایی و پیداکردند. ایشان نیز برای بار اول، ازینکه عزیزان شان به چه سرنوشتی دچارشده اند، وضاحت حاصل نمودند.
وفات مضنون
تحقیق و بررسی این دوسیهء جنایات جنگی زمانی خاتمه یافت که مضنون امان للله . ع درسال 2012 به صورت غیر مترقبه وفات کرد. ولی نتایج و معلومات بدست آمده در جریان تحقیق این دوسیه با دیگر کشور های اروپایی، جای که دیگر افراد مضنون شریک این دوسیهء امان الله .ع اقامت دارند، شریک ساخته ودر اختیار شان قرار داده میشود. در این رابطه سارنوالی هالند با مقامات عدلی آن کشور ها در تماس خواهد بود.
سارنوالی و پولیس هالند از امروز اسناد بدست آمده را، یعنی لست کشته شده کان و اوراق اوامر انتقال افراد را در اختیار عامه میگذارد. این لست ها بطور کامل در سایت انترنتی زیرین به نشر میرسند:

www.warcrimes.nl

برای دریافت لیست به زبان فارسی می توانید به سایت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ؛ به آدرس زیرمراجعه نمایید: 

http:/aihrc.org.af

موجودیت این لست ها همچنان به اطلاع صلیب سرخ بین المللی و مطبوعات بین المللی رسانده خواهد شد. از سوی دیگر سارنوالی و پولیس هالند درداخل وخارج افغانستان در بارهء لست کشته شده کان معلومات و توضیح خواهد داد.
آرزوی مقامات هالند این است که با نشراین لست هزاران فامیل قربانیان که ازسالیان متمادی بدینسو از سرنوشت عزیزان خویش هیچگونه اطلاعی نداشته اند دربارهء شان درروشنی قرار گیرند. بخاطریکه این حالت مبهم و عدم آگاهی از عزیزان شان این فامیلها را در طول این همه سالها شکنجه وار اذیت نموده است.