آرشیف

2022-3-12

Shahla Latifi

لحظه های بامعنا
من، زندگی را در لحظه های خموش و بی هدف نمی‌بینم. لحظه های بامعنا، نشانه های زیبایی را در من بیدار می‌کنند و به من انگیزه ای مثبت فکرکردن می‌دهند. هر لحظه برای من عمری است که بدون قید و شرط می‌گذرد؛ هر لحظه، نقطه متروک یک زمان است که به نقطه آمدنی دیگری، ناخودآگاه پیوند می‌خورد. چنان که هر لحظه در اختیار من است؛ اینکه من چگونه از آن لحظه بهره می‌برم؛ با چه شدتی، طول و عرضِ هر لحظه را در میان انگشتان خود بی‌اختیار محکم گرفته ام؛ و چگونه از کنار هر لحظه رد می‌شوم؛ دست خود من است.
من نباید هر لحظه را بر دوش غفلت رها کنم؛ نباید هر لحظه را در کنترل خودش بگذارم؛ نباید لحظه ها را زیر سایه افکار وسواسی و پوچ برباد دهم و ارزش لحظه ها را در دستان بی‌توجهی نابود کنم.
چرا با عشق و اشتیاق به لحظه ها نباید چسبید و به هر لحظه، با دید بزرگ ننگریست؟ اگر لحظه های از زندگی من با نور خدا روشن می‌شوند؛ اگر در سایه رحمت او، آرامش می‌گیرم و گرمای حضورش ناخواستنی ها را از قلبم می‌رباید؛ گاهی که لحظه ای سکوت می‌کنم و شعری از ذهنم عبور می‌کند؛ و آن لحظه، که خورشید پنهانی شوقم در دستان آرزوی بلندی طلوع می‌کند و من چون کشتي در دل طوفان ایده ها، کژ و راست می‌شوم؛ لحظه ای که به آسمان مادروطن می‌اندیشم؛ و در صبحگاه که از خواب چشم می‌گشایم و زندگی را اندکی زیباتر از روز پیش می‌یابم؛ من آن لحظه ها را عاشقانه دوست می‌دارم.
شهلا لطیفی
دهم مارچ ۲۰۲۲(میلادی)