آرشیف

2014-12-23

دوکتور نصیر ندا

لب مرغابی ما

به ارتباط نوشته آقای سعیدی (ما با زنده‌ایم )ا

 

در نبرد با دشمنان ما با ختیم

بخت را در کوره راهی تا ختیم

تیغ کهنه تیز کر دیم با گهر

روح وجان را او ببرید پای وسر

همچو غنچه در تلی توفان وگرد

زند گی را در سیا هی کرد سرد

گشت او سا تول استعمار و مرگ

کرد تا راج آن وطن با بار برگ

بر اصول ورسم و عر فا ن تاخت او

از عداوت خا نه بر ما سا خت او

قطر ه بو دیم ما به بحر بی خلقها

خشک گشتیم در تبی روح سیا

حا ل با شد آنلب مر غا ب )و ما

خو ب وبد را خلق گشتند آشنا

کهترو مهتر همه دانند حا ل

آنچه گفتیم در عمل گشته کمال

در بیان از حقا یق بعد ازین

روح بیداری بود آنجا یقین

توده داند انتخا ب خویش را

آنچه گشته از حقا یق بر ملا

باز گوئیم آنچه هست ائینه وار

درنظام زندگی چو نست کار

این جهان را عقل با ید راهبر

چاره‌ای بر هم وطن نبود دگر