آرشیف

2014-12-28

سید محمد نادر خرم

لبِ خامــــــــوش

 

سازِ مستی از دلِ پُرجوش ماست
شور و آهنگی که اندر گوش ماست
بر فراز آسمان ها می رَوَد
آهِ سردی کز لبِ خاموشِ ماست
بادۀ وحدت به جام اندر کنید
آرزوی قلبِ دریا نوش ماست
فاش میخواهد کند دل این زمان
راز و اسراری که اندر هوش ماست
آمد اندر سر هوای دلربا
تحفۀ راهش سر مدهوش ماست

 

سید محمد نادر خرم 
اسلو – ناروی