آرشیف

2020-6-22

رفعت حسینی

لبخندۀ متلاشی

بانوی عشقِ همیشم

لبخنده ات زچی متلاشی شد؟

 

**

 

زانبوهِ بوسه های تواینک

تنهاغبارِیادباقیست

درتوچی روی داد ؟

 

**

 

من شاخه هام شکستند

و ریشه هام

با تبرِدرد پرچه پرچه شد !

 

**

 

لبخندهء تو ناپدید چرا گشت؟

بانوی عشقِ حال وهمیشم!

 

برلین ،

دو هزار وهژده

(

(