آرشیف

2014-12-25

علاوالدین جلالی

لایق بازار داری رنجرک

بهترین رفتار داری رنجرک 
مردمه بیمار داری رنجرک

الخصوص با رنگ سبز دلنشین
لایق بازار داری رنجرک

حیف باشد گر روی بیرون زشهر
پولیسی بادار داری رنجرک

وقتی که تو میدوی در جاده ها
شهروند را خار داری رنجرک

میکنی کورچشم های عابرین
بد گوی بسیار داری رنجرک

عابرین از هرطرف سیلت کنند
صاحب (…..) داری رنجرک

خم کند پیکای پشتت مرمی ها
درهم و دینار داری رنجرک

تو ریکارد قهرمانی میشکنی
پولیس هوشیار داری رنجرک

خاک و بادت را کند تاریخ ،حفظ
مرد و زن را خار داری رنجرک

من نمی تانم بگویم کُلّ گپ
ویژه گی بسیار داری رنجرک

ازخدا خواهم که گردی بهترین
دولته بیدار داری رنجرک

این جلالی هست دعاگویت همیش
خواهش بسیار داری رنجرک