آرشیف

2014-12-10

عبدالغفور غوری

لالهً بی داغ

چـــو کـو هـی سـر بـلـنــد و پـــا یــــد ا ر ی

                                                            د لـیـــرمـرد << منا ک >> غـمـگـســا ری  

 تــو کــا نـــی ا ز حــیــا و پـــا ک نــفـسـی

                                                        بـه قـلــب مــا هـمـیـشـه مـــا نــد گــــا ر ی

تو بو د ی ر سـتـمـی د و ر ا ن غــــو ر ی

                                                       به هرمید ا ن تـــرا بـــو د کـــا مــگـا ر ی

بـهــر سـنگــر ز د ی پـهـلــو چــو شیـر ی

                                                    همـی کـرد ی شـب و ر و ز پــا ســد ا ری

تـر ا بــا کـی نـبـو د ا ز ز و ر مــنــــد ا ن

                                                    بــــنـــا م کــس نــمـــی د ا د ی شــعــا ری

گـهــی هـمـگــا م بـه نـا مر د ا ن نبو د ی

                                                   به مرد ا ن بــو د تــرا پــیـــو نـــد یـــا ری

به عز م و ر ا ه و ر سـمـت بـی تـز لــز ل

                                                    کنـیم هــــر یـک بــنــا مـــت ا فــتـخـــا ری

به مـنــد یـش سلحشــو ر ا ن ز یا د ا ست      

                                                  ند ار نــد جـــا یـگـــا هی کــه تــــو د ا ری

تـــو بــــو د ی مـــر حـم د لهـا ی غمگیـن 

                                                    پـــر ا ز  لـطـــف و  تـر حـم  بـر  د با  ری

تـر ا خــا ک ســـیـه بـــر د ل فـــر و بـــر د

                                                   نـبـا شــد هـیـچـکس  ر ا  ز  ا ن  فر ا ری

بما کمتر ز << ســو نــا مـی>>  نـبـا شـد

                                                  هـمــه پـــر ا شک  و غر  ق سو گو ا ری

بگـر یـیـم مـا هـمـه ا مــــر و ز و فــــر د ا

                                                  بـخـــا ک ا جـنــبـــی  د و ر ا ز د یـــــا ری

ا گـــر ر حـمـت نـصـیـب سا ز د خـد ا و ند

                                                  بتو بخشـیـم  هـمـش  ر ا  یـــا  د گـــــا ری

و طــــن د ا ر د فـــر ا و ا ن لا لـه بـر د ل

                                                  تو تـنهـــا  لا  لـهً  بـــی  د  ا غــــــد ا ر ی

قـبـو ل کــن قـطــر ه هــا ی ا شـک مـا ر ا

                                                  تو مهــمــا ن عـــز یـــز کــــر  د گــــا ر ی

د عـــا ی غــــو ر یـــا ن بـر ر و ح پـا کت

                                              چو با ر ا نـی بــه ر و ی سـبــز ه ز ا ر ی
 

20.12.2007
کشو ر هلند
عبد ا لغفو ر (غو ر ی)