X

آرشیف

لاف هــــــــــــای دور از عمل

مــــردم عـــالــــی تـبــــارایـــن دیــــار          حــــرف هـــا  گــویـنـــد  از حـد  بـیـشـمـار
از زمـیـــن و آسـمــان و تـحــت بـحــر          گـفـتـــه هـــای شـــان بــرون از حـد دیـگـر
آن یـکـی گــویــد کـــه درعـلـم نـجــوم           هـسـت بـیشـک پـیـش از جـمـلـــه عـلــــوم
دیگری گوید که در سایـنس و فــزیـک           نـیـسـت واقـف هـمـچــو او یـک فـرد نیک
آ ن رئــیس مـمـلـکـت شـخـص حـشـم            جـــزدروغ کـــــاری نـــدارد بـیـــش و کـم
وآن  وزیـــــر نـــــامــــــدار مـعـتـبــر            بــانــــی فـســـق و فـســـــاد و جـمــلـه شـر
والــــی  والا مـقــــام جــــاه طـــلــــب            بـهــر حـفـظ چــوکــــی و شـــان ونــصـب
چـیــــزهــا گــویـند  دهند  وعده  زیاد            بـهــــر مـــردم هـــر چـــه بـــادابـــاد و باد
قــاضــی  عـالـی   مـقـام  تـیـز هـوش            در قـضـــاوت گــویــد هـر یـک را خموش
رشـوه گـیـــرد بـی حسا ب وبی کتاب            نـیسـتـش تـرسـی زکــس حـتــی حـســــاب
آ ن طـبـیـب  جـیــب پـال دیــگـــران            وصـف خـود گـویــد چـنـیـن و هـــم چـنـان
کـانــدریــن دور زمـــان رشـــد طـب            کــس نـبـــیـنـد مـثـل خـود بـیـشـک رقـیـب
آن کــه تـحـلـیـل و پـژوهـشگـر بــود            بـی رقـیــب عــصــر خــود دردهـــر بـــود
وان دیــگــر انـدر نـبـرد روز جـنگ            دیـــــو را ازپــــا  در  آرد  بـــا   تـفــنــگ
عـالــم دیـــن در قــراء  دور  دســـت           چونکه از خوراک و پول است با شـکـسـت
وعــظ گــویـد آن چنان پروجد و لاف           کـــز صـدایـش لـــرزه بـیــنـد کــــوه قـــاف
هــر چــه آیـد از دهـانـش بـی حساب           ئـئـئـــئ گـویـد و تـرسی نــدارد از عـــذاب
پــولـیــس تــرســوی  دزد  راهـــزن            گــــویـــد اوهـسـت پـهـلــوان صـف شـکن
لـیـک انــدر  روز  مـیـــدان  عــمـل            کـس نـدانـد چــون کـنـد کـان گـفت به جهل
در عـمــل هیچ کس نداند کار خویش            مـیـگـــذارنــد پـــای خــــود از حـــد بـیش
نـیـسـتـنـد  آگـه  ز اقــوال   درســت            عـــزم و کـــار وفـکـر شـان بـاشـنـد سست
 کاین سخن خوبست موافق با عـمـل            بـــی عـمــل بــاشـد سـخـــن اصــلا بـــد ل
زانـکــه  دانـا یان  بگـفـتـنـد  بار ها            عــلـــم بــاشــد بــی عـمـــل نــــادان بــهــا
***
جـهـان نـیـکـوست بـا عـلـم و تعالیم             بـشــرط آنــکــــه کـــــردارش ضــمـــایــم
اگـــر عـالـــم عـمـــل بـا خـود ندارد            بــهــایــــم بـهــتــــر اسـت از هـمـچو عالم
 
***

 
تاریخ  :30 جدی سال 1387( 19 چنوری 2009)
 
 چغچران.
ع.سرور

 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.