آرشیف

2014-12-28

یحیی دبیر

كيستـيـم ؟

ماگرافغانيم، پس چرااينقدرآله وابزارشديم
ياكه درگروناكسان خسته وناتوان وزارشديم

هرروزپيش چشم ميگذردصدهافتنه وفساد
چشم بسته وتسليم يك گروه مردم آزارشديم

مُلك به نام ، اختيارخيروشربدست ديگران
زجوروبيدادخودوبيگانه ازين مُلك بيزارشديم

تداوم جنگ ،شروفساد هرروزبرنگى دگرى
زبارناامنى صاحب هزارهامقبره ومزارشديم

وطن دست بدست درچنگال چندچهاركلاه
خودبى اثروبى تاثيروابسته اين بازارشديم

سراپاترفندشعاراست ودروغ است ودروغ
واى چراغرق براينهمه باطل و لجنزارشديم

زاسلام عزيزساختندده هافرقه وياتنظيم
ياسال ها دربند وبنده شوراى نظار شديم

دبير ، چرااينقدرناتوان و بيچاره شديم
ياگرافغانيم ، پس چرااينقدرآله وابزارشديم؟
 

دبيرهرات باستان ١٣٩٣