آرشیف

2014-12-12

الحاج استاد محمد قاسیم علم

كميسون مسترپلان پنجم شهر چغچران

 

786
 
31/05/1390   
 
به نسبت اينكه درسايت ها و روزنامه ها ديگر برادران به دورغگوي متهم شوند ونوشته هاي شان مورد تائيد واقع گردد حقايق چند را در مورد چگونگي تشكيل كميسون ولغو آن منيويسم. از اثر پيشنهاديه آنعده از مردم كنديوال كه خود را مالك زمين ميدانند وطي چند سال است كه دوسيه هاي نسبتي اراضي كنديوال به ادارات زيربط دولتي تحت دوران است هئيات مصلح بشرح ذيل بمقام ولايت معرفي شد.

 1- فضلي حق " احسان " رئيس شوراي ولايتي
 2- عبدالرحيم " رضازاده " عضو شوراي ولايتي
3- الحاج كمال الدين "مودودي "
4- الحاج عبدالغفور "تيمن"
5- الحاج محمد شاه " مجيدي "
6- فضلي حق " نجات"
7- الحاج محمد قاسم " اعلم"
8- نظرمحمد خان رئيس شوراي شهر
 9- داكتر عبدالحي عضو شوراي شهر

هيمن 9 نفر مصلح از طرف مقام ولايت نيز تائيد وبعداز مشوره ( 9 ) ماده تصويب نموده اند كه در ماده نهم فيصله شان چنين تذكر رفته است ( تمام جوانب ذيدخل قضيه اگر فيصد اعتراض داشته باشند مختار اند واز طرف ما هیئات مصلح كدام اصرار وجود ندارد ) بعداز فيصله هئيات مصلح مردم كنديوال ومقام ولايت وادارات زيربط فيصله را مورد تائيد قرار داده اند و آماده تركيب هيئات فوق الذكر مصلح ( 6 ) نفر ديگر از طرف مقام ولايت نيز معرفي گرديد تا به صفت كميسون توزيع نمرات مستر پلان پنجم ايفاي وظيفه نمايند .كميسون در اولين جلسه خود باحسن نظر كه داشتند اينجانب الحاج محمد قاسم " اعلم " را بحيث رئيس ومحترم فضلي حق " نجات " را به صفت منشي كميسون انتخاب نمودن باسپري شدن يك هفته وداير شدن دومين جلسه تمام اعضاي كميسون بشمول خودم چون موضوع را از نگاه متقاضيان جنگجال برانگيز تشخيص نموديم از ايفاي وظيفه در انجام كار در كميسون استعفا وتمام امور را بمقام ولايت تفويض نموديم. لذا بوسيله كميسون وتحت رياست اينجانب يك نمره هم توزيع نگرديده. وتااكنون توزيع نمرات از طرف مقام ولايت هم آغاز نشده واما هركس ميگويد كه تمام نمرات بوسيله شاروال توزيع گرديده واينكه اين موضوع چقدر واقعيت دارد با گذشت زمان همه حقايق روشن خواهد شد . وخاطره كه من ازين كميسون دارم اين است كه تمام اعضاي كميسون اشخاص سرشناس بوده بشمول رئيس واعضاي شوراي ولايتي برمن منت گذاشتن ومن را مورد اعتماد قرار داده بحيث رئيس درين كميسون پذيرفتن، از حسن نظرشان اظهار سپاس نموده متشكرم . اما برادران كه آگاهي ندارند بايد بدانند كه تليفون شان بمن بخاطر بدست آوردن يك نمره زمين هم وقت شانرا ضايع ميسازد وهم پول شان بيجا مصرف ميگردد. من بهمه كسانيكه درسايت ها مطالب ميفرستند احترام داردم زيرا باسواد اند وميتوانند آنچه درك كرده اند بيان نمايند اين فرق نميكند كه نوشته شان راست است يا دوروغ .شاد وموفق باشيد.