آرشیف

2015-2-4

nazhatinfo

قیام مـــصر ادامهء انقلاب اسلامی ایران است؟

"مصر به دلیل جغرافیای سیاسی ،موقیعت استراتیژیک ،تمدن و فرهنگش در منطقه دارای یک اعتبار سیاسی و تاریخی است ، اولین روزنامه ، اولین گروه ضد استبداد ، در منطقه در مصر شکل گرفته ، البته  باید این مسله را در نظر داشت که اتفاقات اخیر ، فقط در تونس و مصر ویا یمن نیست ،  ما وارد برههء تاریخ جدید دیگر شده ایم ، که به اعتقاد من این برهه از ایران شروع شده است ، البته ایران از تغیرات دموکراسی خواهانه تاثیر گرفته است "(1)
درین روز ها قیام مصر علیه استبداد،تک حزبی و تک محوری سلاله فرعون مورد بحث های جدی ، در عرصه مناسبات جهانی و بین المللی گردیده است ، جای شک و تردید نیست ، موقیعت جیو پولیتیکء مصر در قاره آفریقا و آسیا موجودیت کانال سویز به حیث آبراه مهم استراتیژیک برای مصر موقیعت استثنایی داده است .
چگونه مصر سر انجام درگیر بحران گردید! قیام افسران مصر در سال 1952 تحت رهبری جنرال نجیب و جمال عبدالناصر صفحه جدیدی در تاریخ سرزمین مصر گشود ، این افسران جوان با مبارزه جدی در مقابل شاه مصر ملک فاروق اقدامات ضد استبداد استعمار آنها کارنامه مهمی در راستای انقلاب و خیزیش های ملت های عرب جهت تامین استقلات و خود ارادیت ملی بود، جمال عبدالناصر با برکناری جنرال نجیب ، اقدامات جدی جهت ملی ساختن کانال سویز به عمل آورد ,و سر انجام کشور های اروپایی و کمپنی های مربوط آنها از کانال سویز خارج گردیده, حاکمیت مصر در شبه جزیره سینا تحقق یافت, و کانال سویز دراختیار صاحبان اصلی این سرزمین یعنی مصری ها قرارگرفت, اقدامات آزادی خواهانه ناصر درمصر و سر انجام پیروزی وی جهت ملی ساختن کانل سویز ، وی را شخصیت قابل احترام و قهرمان جنبش های آزادی بخش مردم مصر و ملت های آسیا و افریقا ساخت ، ناصر با مارشال تیتو و احمد سکارنو هسته و تهداب جنبش عدم انسلاک را گذاشت,و درین راستا تلاش های وی به نتایج مثبت منتج گردید ,بزرگ ترین دشواری و پرابلم عمده در راستای اهداف جمال عبدالناصر تحقق آرمان های مردم فلسطین بود ، ناصر به حیث یک عنصر انقلابی در جهت تحقق حقه حقوق فلسطین ها در تلاش بود  تا جلو تجاوزات وگشترش بیشتری اسراییل و صیهونیستهارا بسوی سرزمین ها عربی مسدود نمایند, این عمل ناصر آهسته آهسته او را در تقابل آمریکا که حامی جدی دولت اسراییل است قراد داد ,وجمال عبدالناصر با خریدن سلاح از اتحاد شوروی به مقابله اسراییل برخواست تا اینکه جنگ شش روزه 1967  اعراب واسراییل بوقوع پیوست, مصر،سوریه واردن متحمل شکست فاحش گردیدند, بیت المقدش شرقی ،بلندی ها گولان ،صحرای سینا وقسمت از خاک اردن به تصرف اسراییل در آمد, وناصر طی بیانۀءمسولیت این همه شکست را متقبل واز ریاست جمهوری مصر استعفا نمود ،ولی مردم نگذاشتند که ناصر کنار رود, او به مسوولیت ورسالتش  ادامه داد, وسال  1970 در اثر حملۀ قلبی در گذشت, در تشیع جنازۀ ناصر پنج میلیون از مردم مصر شرکت جستند,یاسرعرفات وملک حسین با صدای بلند گریستند ومعمرالقزافی دوبار بی هوش گردید دشمنان ناصر در آن سالها  سازمان اطلاعتی بریتانیا فرانسه واسراییل وشاه ایران بود, اگر منظور دولت ایران از مبارزه برعلیه استبداد واستکبار جهانی که فعلا جمهوری اسلامی مدعی ان است باشد, ناصر بیش از 60 سال قبل این مسوولیت ورسالت تاریخی را با کمال جدیت آغاز نموده بود "آنچه امروز درمصروتونس میبینیم شباهت زیاد به انقلاب وخیزش است که دوسال پیش در ایران شعله ورشد وجهان را در شگفتی فرو برد بعداز تونس ،یمن ومصر بزودی عربستان وسایر کشورهای منطقه را فرا خواهد گرفت "(2)
بعداز وفات جمال عبدالناصر معاونش انورالسادات جانیشین وی گردید او با پیروزی نسبی در جنگ 1973 مصرواسراییل ,به محبوبیت نسبی دست یافت, وبا اسراییل با مذاکرات صلح پرداخته, با تبادلۀ سفیر با اسراییل اقدام نمود ومشاورین شوروی را از کشور خویش اخراج کرد انورالسادات سرانجام از طرف یک افسر مصری ترور گردیده وبه قتل رسید, وحسن مبارک در حقیقت ادامۀ دهندۀ سیاست تسلیم طلبانۀ انورالسادات شد جای شک وتردید نیست مناسبات دوستانهء مصر با اسراییل یکی از فکتورهای عمده واساسی مخالفت ها علیه حسن مبارک میباشد ،البته بیکاری,فساد ،فقر استبداد, تقلب در انتخابات پارلمانی وریاست جمهوری فکتورهای دیگری اند که نارضایتی مردم را تا این حدود گستشرش داده است, حتی حسن مبارک در این اواخر در محاصرۀغزه توسط اسراییل تشریک مساعی نموده ودر این راه با اسراییل همسویی وهمکاری نمود ،
 خصوصیت هر انقلاب با نیروهای متشکلۀ که گرایش های متفاوت را دارا است, سرانجام در گیر اختلافات داخلی میگردد ،انقلاب کبیر فرانسه  هزاران عنصر انقلابی را به پای "گیوتین"فرستاد وانقلاب اکتوبر با دوگرایش منشویکی وبلشویکی در راستای اهداف خود تحت تاثیر دکتاتوری پرولتا ریایی ستالینی فاجعه آفرین شد, قیام افسران مصری در 1952 با واکنش جدی منفی جهان غرب مواجه گردید ,سرانجام توسط انورالسادات وحسن مبارک از مسیر انقلابی ناصری منحرف ودر جهت همسویی وسازش بسوی اسراییل طی طریق نمود .
در ایران که بیش از سه ده از عمر انقلاب به رهبری حضرت آیت الله خمینی میگذرد ,عناصر متحد ومتشکلۀ انقلاب فدایان خلق حزب توده ایران مجاهدین خلق ایران تحت رهبری رجبی بزودی کنار زده شده وبه دادگاه های انقلابی گسیل گشتند, بعدا ریس جمهور برحال ایران بنی صدر از ایران متواری گردیده, نهضت آزادی ایران تحت رهبری مهندس بازرگان  سرنوشت بهتر از بنی صدر نداشت, حال که جنبش سبز توسط اصلاح طلبان وشخصیت های مهم چون موسوی ومهدی کروبی وریس جمهور اسبق خاتمی رهبری میگردد وهاشمی رفسنجانی نیز از آنها حمایت مینماید به فتنه وخیانت متهم میشوند, خصوصیت هر انقلاب چنین بوده است, که انقلاب فرزندان خویش را خود میبلعد ا زاین سبب انقلاب ایران با تشدید وپراگندگی فکری مواجه بوده ودر نهضت های اسلامی  اثرات انقلابی آن  چنانکه ادعا میگردد  محسوس نیست, که شبیه انقلاب اسلامی ایران باشد حرکت وتحرکات ضد استبدادی موسوی وکروبی با پیشتبانی خاتمی وهاشمی رفسنجانی جهت هدایت انقلاب اسلامی ایران در مسیر مردم سالاری و محو استبداد پدیده ای رشد یابندۀ جهت استمرار انقلاب اسلامی مسیر رشد یابندۀ را طی خواهد نمود . و"مصر در این روزها شهزاد قصه گو است وقصۀ را تعریف "تو در تو "وجذاب تر از هزارو یک شب …………….باید دید شهرزاد قصه گوفرعون را دوباره وتاریخ موزه ها باز میگرداند ،یا اینکه شخصیت نوع فرعون را وارد داستان میکند"(3)
از این سبب قیام مصریان با الگو ونمونه منحصر به خود در یک جبهه وسیع ضد استبداد مثال از پایداری ومتانت مصریان است که میتواند که  الگو برجستهء برای اعراب ومسلمانان جهان باشد .
 
 
 (1)    آسیه امینی فعال حقوق بشر بی بی فارسی   اشاره به جنبش سبز
(2)    مصطفی خلجی روزنامه نگار مصری, بی بی فارسی ,نظرفارسی زبانان به وقایع مصر
(3 )   مصطفی خلجی بی بی سی فارسی