آرشیف

2016-10-19

گل رحمان فراز

قومانده ژنرال از مغاره ها!

قومانده ژنرال از مغاره ها!

قومانده ژنرال از مغاره ها!

زندگی ژنرال دوستم متفاوت تر زندگی ژنرال های و افراد بلند رتبه دیگر دولتی است، او بیشتر به موقف ژنرال مملکت بودن اش، مقام معاون اول بودن اش در ریاست جمهوری افغانستان رسیدگی نمی کند. او از هر لحاظ متفاوت و ویژه به نظر می رسد. همیشه صاف و پوست کنده برای هم وطنان اش، همیشه رک و مستقیم سخن می گوید، آرایش در کلام اش وجود ندارد و برای مردم افغانستان همیشه صادق بوده است.
ظهور عبدالرشید دوستم در خط اول نبرد اولین اقدام وی برای نابودی دشمنان کوردل و سفاک کشور نبوده است، دوستم بر خلاف توانایی رهبران حزبی دیگر عمل و زندگی می کند، او نشان داده است که زور و زورگویی جاسوسان اجنبی را تحمل کرده نمی تواند، سر تعظیم فرود آوردن در مقابل شان را عیب می داند و هر لحظه برای نابود سازی شان می کوشد.
در آغاز برد ریاست جمهوری و گزینش محمد اشرف غنی بحیث رئیس جمهور کشور و با معاونیت اول ژنرال دوستم، او خود برای هم وطنان اش بخاطر دفاع از خاک و تأمین امنیت فداکاری نشان داد و با بچه های دلیر اش در ابتدای خط مبارزه و نابود سازی شورشیان پرداخت که نه تنها غیر قابل فراموش است بلکه قابل تمجید نیز می باشد. 
اگر خصومت ژنرال دوستم را مطابق به برگ های پر رنگ تاریخ با طالبان مورد مطالعه قرار دهیم، در میآییم که حادثه قلعه جنگی که ژنرال دوستم همان قلعه را گورستان طالبان ساخته بود، هیچگاه از یاد طالبان نمی رود و همواره خواهند کوشید تا انتقام همان خون ها را از ژنرال و حامیان شان بگیرند.
حالا ژنرال دوستم بقول اخبار پخش شده در اثر عملیات تصفوی زخمی شده است و موتر حامل اش بعد از برخورد با مین کنار جاده کاملاً از بین رفته است و چندین تن از افراد اعتمادی اش کشته و زخمی گردیده اند. او اصلاً نیازی به اشتراک در این عملیات ندارد،  ولی حس وطن دوستی و خصومت وی با دشمنان وطن او را بی اختیار به دنبال گورستان سازی دد منشان می برد و از همان خاطر است که بدون دریافت کدام متاع، پاداش و نعمت جان فدایی و ایثار می کند.
پس از ماست که بر ماست!  جا دارد تا از تلاش های این فرزند رشید به نیکی یاد کنیم و نگذاریم اینکه اگر تاریخ این فدا کاری ها را فراموش می کند، مردم نیز فراموش کنند.

با مهر
گل رحمان فراز