آرشیف

2019-11-27

قوای مسلح از مردم است، نه از کاندیدان انتخابات!

استفاده نا درست نیروهای امنیتی برعلیه مردم عواقب تلخ تاریخی دارد، مسولین سکتور های امنیتی نباید از وجدان واحساس پاک نیروهای امنیتی استفاده سوء نمایند وآنها را برعلیه مردم وملت شان استفاده کنند چونکه این نیروها از متن مردم  برخواسته اند واحساس پاک دارند، وبه خدمت مردم هستند. استفاده  سوء عزت شان را به یغما می برد و این قهرمانان نمی خواهند  محبوبیت شان را در میان ملت خود از دست دهندو وجودشان خسته وافسرده گردد  
 یکنفر سرباز ویا افسر قوای مسلح کشور اگر بخاطرجنگ جال های انتخاباتی شهید شوند قاتل مستقیم آنها رهبران حکومت ومسولین سکتورهای امنیتی خواهند بود 
نیروهای امنیتی وظیفه دارند تا از قوانین نافذه کشور وارزش های مادی ومعنوی این مملکت دفاع کنند 
وما هم انتظار نداریم که چنین وضیعت رخ دهد 
قبول عدالت، انصافا وجدانها را آرام می سازد  .

قوای مسلح از مردم است، نه از کاندیدان انتخابات!

قوای مسلح از مردم است، نه از کاندیدان انتخابات!

قوای مسلح از مردم است، نه از کاندیدان انتخابات!