آرشیف

2017-6-13

قهر مکن
قهر مکن
قهر مکن ، ناز مکن 
جدای گذشـته را بازمکن
جنگ مکن ، ننـگ مکن
این دنیا را درسرم تنگ مکن
قهر مکن
تو تنها کسی هستی که من
به جرم عشقت وابسته شدم
تو تنها کسی هستی که من
از نبودت زیاد خسته شدم
قهر مکن
وقتی که ترا دارم من
از هیچ چیزی کم ندارم
وقتی که ترا دارم من
درتمام نداریم احساس دارم
قهر مکن
تو آن کسی هستی
که من به دنبالت بودم
در خواب و بیداری
مگر درخیالت بودم
توآن کسی هستی
که من درانتظارت بودم
قهر مکن
نه باورم نمیشه که
تو مرا از یاد ببری
ای بیوفا در انتظارم
از تو نیامد خبری
اشک دیده شایق خشک شد ندانستی
آه  ای بیوفا به تو نمیکند اثری
قهر مکن
باعرض حرمت
شایق الله دلدار اندرابی