آرشیف

2015-1-29

دید بان کنار جاده

قهر طبیعت و کانکور بالای اولادان مرکـــــز غور

 
امسال امتحان کانکور درولایت غور برای دوروز پلان گردید طوریکه از لیسه های ولسوالی های 9 گانه غور درروز اول که برابر بود با 18 دسمبر سال 2011 واز لیسه های مربوط مرکز غور یعنی چغچران درروز دوم برابر با 19 دسمبر.
روز اول امتحان از ساعت 10 بجه صبح شروع وتا ساعت 3:30 بعد ازظهر ادامه یافت. وقت کافی بدسترس شاگردان قرارداده شد. وهیئت ممتحن بادلسوزی امتحان روز اول را پیش برد ولی درروز دوم همینکه نوبت مرکز چغچران واطرافش فرارسید همه چیز عوض شد.
هیئت از عطوفت روز اول کناررفت و نفرت وخشم را بر کنترول نمودن صحنه ترجیح داد وبه جزئی ترین حرکتی عکس العمل نشان میداد وامتحان را ازساعت 10 بجه صبح آغاز نموده وبه ساعت 12:30 بعد از ظهر خاتمه داد. گویا اینکه درمدت دوروز دراخذ امتحان دو بام وهوارا برگزید.
از جانب دیگرطبیعت نیز بالای شاگردان قهر شده وبه دمای هوا امر نمود تا درجریان اخذ امتحان به 5 درجه تحت صفر پائین آید تا شاگردان نتوانند خانه های انتخاب گزیده هارا سیاه سازند. درفضای آزاد و 5 درجه تحت صفر همه حواس وانرژی شاگردان فلج گردید ودست های ایشان با زحمت بقوت می آمد تا بتوانند با پنسل جواب هارا سیاه گردانند. استادان امتحان گیرنده نیز از فرط سرما چاره ئی جز این ندیدند تا وقت را پائین آورده وبعد از 2:30 ساعت پارچه هارا ازایشان بگیرند درحالیکه درروز قبل بعد از 5:30 ساعت پارچه هارا جمع نمودند.
این دوبلای آسمانی با غضب وقهر زیاد شاگردان مربوط چغچران را به فرش ماتم شاند وبعد از امتحان جز یاس وناامیدی چیز دیگری درچهرۀ شاگردان بملاحظه نمیرسید. معلوم نیست که دست قضا وقدر درکاربود ویا خشم قبیله گرائی . ولی هرچه که بود ، همچو حالتی را به فرزندان بینوا وپریشان مردم چغچران به وجود آورد وامید راه یافتن ایشان را درموسسات بلندتر تحصیلی از وجود ایشان زدود وبالای آنها ابر سیاه ناامیدی سایه افگن شد. چه کسی میتواند به پسندد که در 5درجه زیر صفر از شاگردان درفضای آزاد وبیرون از یک اتاق امتحان گرفته شود. یقینا هیچ کسی ولی بالای دختر وپسر غور این گونه اعمال قبولانده میشود.
بلی! شاگردانی که درطول سال تعلیمی از نگاه نبود معلم و بی نظمی معارف از هر کتابی 5 ورق میخواندند ولی درصحنه امتحان کانکور قضای الهی لباس سیاه یاس را به تن ایشان گردانید.
این قهر امتحان کانکور گویا درتلافی با دست گیری رئیس رشوه خور غور متوجه فرزندان این خطه شد تا به انها بفهماند که هرکسی که برضد رشوه و فساد دهن باز نماید باید اشک ببارد و به ماتم ابدی بنشیند.چونکه طبیعت نیز چنین همنوائی را به همچو مردمی می نماید.
 
دیده بان کنار جاده
چغچران 20 دسمبر سال 2011.