آرشیف

2015-10-15

سلیمان کبیر نوری

قهرمان و رادمردی که پیوسته، نویدش نور و روشنایی بود

رادمردی که پیوسته  فرسنگ ها و فراز و نشیب و راه پیکار و مبارزه و تنگنا های سخت و دشوار را درنوردیده بود؛ و از نور، عشق، صفا، و زندگی با سعادت در باشگاه پُر از مهر  وعطوفت انسانی توام با تجلی آیین همزیستی برای انسانهای روی زمین مژده می داد،  سخن می گفت و متعهد بود، در ماه اکتو بر 1967 اردوی حاکمیت دیکتاتوری بلوویا تحت حمایت  « سی.آی. ای.» و اردوی خاص امریکا در یکی از قریه های شهرک لاهی گورا؛ ابتدا گوارا و تنی چند از رفقای هم سنگر اورا به محاصره کشیده، در حالی که روز قبل، چگوارا؛ طی جنگ ها بر ضد اردوی حکومت دیکتاتور شدیداٌ زخم بر داشته بود، دستگیر می کند. گوارا را به یکی از صنف های درسی مکتب محل برده شده، دست های او را در تخته صنف میبندند. او در حالی که قهرمانانه با متانت ایستاده است فریاد میکشد که: چرا هراس دارید؟؟؟ فیر کنید… و شما بدانید که یک مرد را میکشید.
بدین سان آنها قلب این رادمرد نستوه را نشانه گرفته؛ او را به رگبار مرمی میبندند.
«چگوارا برای فقیران و محرومان و در کنار آنها جان خود را از دست داد؛ چرا که عشق ملت ها را باور داشت». 
از انجاست که نام چگوارا در برگپاره ی متجلی تاریخ بشر بنام حماسه ی عشق و اسطوره ی آزادی انسان رقم خورده، جاویدان و ماندگار باقی مانده است.
این هم ویدیوی جاویدانگی ارنستو  چگوارا

https://www.youtube.com/watch?v=hCjkDq9oKQc