آرشیف

2015-10-1

عصمت الله راغب

قندوز بدست نیروهای امنیتی افغان در آمد!

خبرهای خوش از ولایت قندوز می رساند که نیروهای امنیتی پس از آغاز عملیات تصفیوی شهر قندوز، بردشمن غالب شده، بیرق افغانستان را دوباره در چوک این شهر {که دو روز پیش بیرق طالبان در آن به اهتزاز در آمده بود}، برافراشته اند.
ما از فرزندان صدیق این خاک که با قیمت جان های شرین خویش بخاطری آزادی وطن در برابر دشمنان سفاک می رزمند ستایش می کنیم ودرد وبلای نیروهای امنیتی افغان را بر گرگان به لباس میش که بنام ستون پنجم  نسل کشی می کنند خواهانیم.
متاسفانه درافغانستان همه چیز در محور قومی و زبانی می چرخد وکسانی که در راس قدرت اند، بیشتر در پی حفظ منافع قومی وزبانی اند تا حفظ منافع ملی و مصالح ملی؛ اگر نه عامل وعاملین سقوط قندوز واضح وروشن است وجرم شان هم مشهود.
تمام مردم افغانستان به درستی می دانند که رهبری جنگ های شمال وشمال شرق را ستون پنجم از درون ارگ رهبری می کنند؛ اما متاسفانه که در رهبری این کشور نمک خود گندیده است. مسلماً غنی خود یکی از مدافعان طالبان است، چی از رهگذر پیشینه تاریخی و چی از رهگذر وابسته گی های زبانی وقومی، غنی و بازوان غنی در سکتورهای امنیتی ودفاعی پس از بروز وانجام چنین اعمال وحشیانه ی که تنها بر تبار خویش اعلان مصوونیت می دهند و دیگران را از زیر تیغ می گذرانند، هیج گاه پاسخ برای ملت نداشته اند که بیانگر حس وطن دوستی و منافع ملی و مصوونیت همه گانی بوده باشد؛ درچنین شرایط که در ولایت قندوز ده ها تن به جرم زبان وقوم کشته شدند، خانه هایشان ویران شد، بر ناموس شان تجاوز شد، تمام مال واموال وزنده گی شان به خاک یکسان شد، آواره و در بدر ولایت شان را ترک کردند، بازهم پاسخ مسوولین امنیتی ما این است که ما خبر بودیم که چنین می شود اما بنابه دلایلی نتوانستیم اقدامات پیشگیرانه را روی دست بگیریم. اما اگر پرسان شود که چرا نتوانسیتید جلوی حملات مخالفین سیاسی تان را بگیرید؟  در آن صورت برای روشن شدن موضوع  به ملت مجال سوال وباز جویی نخواهد بود، چون این ملت حق ندارند آگاه شوند…..
ازسوی هم غیرت در این خاک تنها درحد شعار باقی مانده که "گر ندانی غیرت افغانی ام : چون به میدان آمدی میدانی ام" بی خبر از ینکه بهترین غیرت، غیرت انسانی است که هرکس در برابر  انجام مسوولیت که به وی داده می شود قاصر می آید، انسان گونه وآبرومندانه به کاستی های خویش اعتراف کرده استعفا دهد؛ اما برعکس وجدان در مسوولین خدعه گر و مزور ما چنان گندیده است که زود است آنرا در سطل زباله دانی یکجا با دیگر… دفنش کنند.
ازطرف دیگر اگر در افغانستان چیزی به نام مکافات ومجازات زیر حاکمیت ورهبری یک نیروی سالم وغیر مریض؛ وجود می داشت، قطعاً کسانی را که چندی پیش دند غوری را به رهبری عضوی کابینه افغانستان آقای منگل بدست طالبان سند داد، به دار می آویخت.
من در پست های قبلی خود گفتم که سند دادند دهنه غوری آغاز خطر سقوط شمال است که توسط طالبان نکتایی پوش از ارگ به طوری سازماندهی به چرکین های کلاه قندهاری سپرده می شود که قطعاً چنین شد اما ازینکه من در گروه ی مقامات نیستم در آن وقت کس به حرف هایم گوش نداد.