آرشیف

2015-1-19

عصمت رسا

قندوز، یک نکته مشترک بـــرای ایجاد یک ائتلاف جدید سیاسی در هالند

 

 حکومت هالند که از حزب مردم برای دموکراسی و ازادی( حزب لیبرال)  و حزب دموکرات عیسوی  تشکیل گردیده بود بتاریخ23 اپریل 2012  سقوط نمود.
احزاب متذکره که در انتخابات پارلمانی  2010 اکثریت پارلمانی را بدست اورده نتوانستند برای تشکیل حکومت و برای اینکه فیصله های حکومت به آرای کثریت پارلمان بتصویب برسد، به اساس یک توافق سیاسی ،" حمایت پارلمانی" حزب راستگرای اقای ولدرز ( حزب برای آزادی) را بدست آورده و به حمایت موصوف ،حکومت خود را که بنام " حکومت اقلیت " یاد میگردد تشکیل دادند. 
حکومت هالند باید که مطابق نورم اتحادیه اروپا  کسر بودجه سال 2013 خود را از 4 اعشاریه 7 فیصد به 3 فیصد کاهش دهد. بعباره دیگر حکومت باید 14 اعشار 2 ملیارد ایرو صرفه جونی نماید و تدابیر صرفه جوئی خویش را میبایست تا تاریخ 30 اپریل به روکسل ارسال بدارد. در غیر ان شاید هالند به مبلغ 1 اعشاریه 2 ملیارد ایرو از طرف بروکسل جریمه گردد.  آقای ولدرز بمثابه یک سیاستمدار ناسونالیست راستگرا با صرفه جونی متذکره که از نظر موصوف "قدرت خرید کهنسالان" را شدیدا تضعیف میکند موافقت ننمود و از حمایت حکومت دست کشید. بنا بتاریخ 23 اپریل 2012 نخست وزیر هالند استعفای خود و حکوت اش را به ملکه هالند تقدیم داشت. حسب تقاضای ملکه ،حکومت مستعفی  تا زمان برگزاری انتخابات بکار خویش ادامه میدهد. چون این حکومت ،اکثریت پارلمان را با خود ندارد، حق اتخاذ تصامیم مهم حیاتی را هم ندارد.
 در چنین یک وضعیت بحرانی، احزاب سیاسی: سبز چپ، دموکراتهای 66 و اتحاد عیسوی( احزاب اپوزسیون حکومت) دست بیک ابتکار سیاسی زده و درائتلاف با احزاب حاکم (حزب مردم برای دموکراسی و ازادی  و حزب دموکرات عیسوی) در باره موارد صرفه جوئی به یک توافق رسیدند. این ائتلاف بنام" ائتلاف قندوز" یاد میگردد. زیرا ،صرفا احزاب فوق الذکر  برای اجرای ماموریت هالند در قندوز رای موافق داده بودند.    
حزب سوسیالست و حزب کارگر هالند با تدابیر صرفه جوئی ائتلاف قندوز مخالف اند . بگونه مثال حزب سوسیالیست هالند بجای صرفه جوئی شدید طرفدار سرمایه گذاری در اقتصاد و ایجاد شرایط کار برای اتباع کشور میباشد.
بتاریخ 12 سپتمبر 2012 انتخابات پارلمانی در هالند برگزار میگردد . حزب و یا احزاب برنده در انتخابات حکومت جدید را تشکیل خواهند داد.
به اساس نظر سنجی مورخ 27 اپریل 2012 حزب مردم برای دموکراسی و ازادی ( حزب لیبرال) 31 کرسی ، حزب سوسیالست 31 کرسی، حزب کارگر 19 کرسی، حزب دموکرات عیسوی 13 کرسی، دموکراتهای 66 ، 17 کرسی، حزب سبز چپ 8 کرسی، حزب اتحاد عیسوی 7 کرسی، اس خی پی (حزب محافظه کار –جدی عیسوی)، 3 کرسی ،حزب ولدرز 17 کرسی، حزب برای حیوانات 3 کرسی و 50 پلوس( حزب برای کهنسالان) 1 کرسی را در انتخابات 12 سپتمبر 2012 بدست خواهند اورد.