آرشیف

2014-12-25

عارف شریفی نژاد

قمـاش عشق

این نوشتۀ شعر مانند را به نسل جوان ملّتم تقدیم میکنم.

 

بیا ای نســل نو! از جــــا بخیــــزیم
ز این شهری پر از تبعیض گریزیم

رویم جایکه آنجــــا تبعیضـی نیست
بخود کاشـــــــانه و منـزل بســازیـم

اگـــــر اجـــــداد ما غفلت نمــــودند
من و تو کــه دراین راه تند و تیزیم

بـیا تا از قمـــاش عشق و اخــلاص
بـرای یکدیـگــــر جــــامه بدوزیـــم

بجـــای خـــاکِ رنج و فتـنه و غـــم
بروی هـــــم گــُل شـــــادی بریزیـم

بـیا عبـــرت بگیریم از گــذشــــــته
نه سوزانیم کســـی را و نه سـوزیم

عـارف شریفی نژاد
چغچران – غور
تابستان ١٣٩١