آرشیف

2016-5-12

قلمرو شیران
قلمرو شیران … اثر: وحیدالله ( خیرزاد ) 
——————————————–
تو ای بیگانه ، ای خصم جنایتگر
مزن انگشت بر این در
که اینجا لانه شیر است
مبادا پای بگذاری تو روزی در حریم شیر
شیر ها مرز داران اند
حریم شیر ننگ اوست
نشان صلح و جنگ اوست
شیر ها کوه افلاک اند
اصالتمند و بی باک اند
اصالت جوهر شیر است
قلمرو اقتدار او
شیر ها پاک میمیرند
قلمرو را نمی بخشند
غرور میهنی دارند
میهن یعنی مدار او
مدار شیر شوخی نیست !!
شیر ها خوی شان ایل اند
هزاران مثنوی دارند
و صدها فتح و پیروزی
از اینجا تا به هندوستان
و گاهی از سر تفریح، رود تا تخت اصفهان
زمین فرش عبور اوست
فلک بام غرور اوست
شیرها قدمتی دارند به طول و عرض آریانا
و خشم و هیبتی دارند که ناپیدا بود پیدا !
اگر روزی ترا افتد،  گذاری اینطرف ای خصم !
بدان یک لقمه ی خامی
چو موم در چنگ او رامی
هلا ای دشمن مکار !!
چو بُز گر جان تو خارد
هوایی نان چوپان کن
با دم شیر بازی را 
بیا آنگه تماشا کن !
————————————
سروده: وحیدالله « خیرزاد »
ولایت نیمروز – شهر زرنج
تاریخ :    04 / 05 / 1394