آرشیف

2014-12-6

الحاج عبدالشکور دهزاد

قلعهء تيوره

قــلعــــهء  تـــيـــــور كـهــــن بـــالا حــصــــار                   يــــادگـــــار راد مـــردان غــيــــور و نـــامـــــدار
افــتــخــارات عـظـيـمـي دارد از  دور  كــهـــن                  زان سـبــب بــر پــا  سـتــاده ايـــن دژپـر افـتـخار
بــرســريــك تـپـه ء  خـاكــي حـصــارتـيــــوره                  گـشـت آبـــادان بــه  يـمـــن ســــروران بــا و قـار
در دل يـــك درهء  شــاداب و پـــرآب  و هــــوا                 زيـب ديگــر داشت  ايــن عــالــــي  بـنـاي يـادگار
منـظرش زيـبـا و  آبش  دلكش  و  خلقش كـريم                  مـردمــش در مــردمـي خــود بـي  بـديـــل روزگـار
كـوه هـا ستربـر فـلـك همسر بـه اوج  مـشتـري                  رود هـا غـلـطــان  و خـيـزان در دل  اين  كوهسار
مـظهـر لطف خدا بيني عيان  در   چهـره   اش                  كـلـك نـقــاش ازل نـازم  بــه ايـن طـــرز و عــيـار
هر طرف ديهاي سرسبز و قـشنگ و خوشـنـما                  چشمه هاي سردو گرم خواجه خضر وخواجـه غــار
پـنـجـه ء خـونين  چنگيز مغـول    مغلوب  ازو                هــر كـه آمـد از طـمـع بـشكسته گشت   و شرمسار
اين كهندژ جايگاه  شير   مـردان   بوده  است                   گـفـتــه هــا دارد  بــه دل اكـنـون زصـد هـا شهريار
بـهــر تخـريـب دژ آبـــائـــي خــــود عــاقـبــت                  مــردم  مـــا شـــد مـصــمـــم  از هـمـه كـنـج و كنار
چار    كم  از  برج  قوس  سنهء  پنجـاه  و نه                 از قـضـا بـشـكسـت ايـن  قـلـعـه  بــه حـكـم  كـردگـار
آخر  الا مر  از  سر  تدبير  و  بيم    دشمنان                  تـيـشــه  كـوبـيـدنــد  بـر فـــرق  سـرش فـرهاد  وار
تا كه يكسان گشت با سطح زمين از هـر طرف                   آسـمـان نـيـلـگـــون  بــر حــال او  بـگـر يـسـت زار
مظهر   تاريخ  اين  قلعه  نگنجد   در  سـخـن 
گفته(دهزاد) باشد    قـصهء    يك  از   هـزار