آرشیف

2014-12-30

شیر آقا اقبال رستاقی

قــهــــرمـــــان صلــــــــح

اي رهــــــــــــــــــبر جهاد وديانت شعارما
مرد فقيه ونامـوروافتخــــــــــــــــــــــــارما
 
مرگ تومــــــــــرگ عزت وآزادي وشرف
خـــــــــــــــــــــــون ميچكدزديده اندوه بارما
 
شام سيه كه سايه فگندست درجــــــــــهان
خورشيد صلــــــح ، كرده غروب ازمدارما
 
مضمون زيادرفته ومـوضــوعست دردناك
رفت ازميانه ، عالـــــــــــم شب زنده دارما
 
كمبودت اي چـــــــــــــراغ جهاد ومقاومت
احساس ميشود دراين روزگــــــــــــــــارما
 
سرپوش ملك ومـــــــــــلت وسرمايه زمان
بشكست برج عــــــــــــــــزت وهم اقتدارما
 
آري! ترور قائد نستوه و سلــــــــــحشور
مجروح كرده قلـــــــــــــــب ودل داغدارما
 
ماتم زدست كابل وبغــــــــــــــلان وباميان
تخاروبلـــــــــــــــــــــخ وميمنه وکندهارما
 
مي گريدازفراق تواي رهــــــــــــبرعزيز!
تاروزستخيزبـــــــــــــــــــــــدخشان ديارما
 
سه روز روزماتم ملــــــــــــــي ملت است
اعزاگرفته مرد وزن سوگـــــــــــــــوارما
 
شخصيت وزعيم مجاهــــــــــــد شهيد شد
آن قهرمان صلـــــــــــــــح وطن تاجدارما
 
بنيان گذارنهضت وصدرمجاهـــــــــــــدين
حماسه آفرين وسياستمــــــــــــــــــــدارما
 
تنهانگشته اين دل سنگ تو(  اقبال  ) آب
ريزدجــــــــــــهان اشك به اين حال زارما