آرشیف

2015-12-9

غلام صدیق صابر

قــلـــب فــــــــگار

یارب کـو طبـیبـی که نـشـیـند به کنارم
تـاگـوش دهــد بـر تــپـش قـلب فــگارم

دروادی عـشـق کـسی مـن سر بنـهـادم
تا پــیک اجــل آیــد وبــیـنــد سـروکارم

رنگ وقـلـم وکاغـذ من سود نه بـخـشد
بـراو نـرسـد نامـه کـه هـرچـنـد بنـگارم

گـــریــاد کـنی خـاطـرافـسرده ی مـارا
رنجـی که کـشیـدم هـمــه ازســر بدرآرم

ترسم که رسد زود به من تیـر نگاهت
آن گاه زگـزند ش بـه خـدا جـان بســپارم

هـرکس به طریقی سخن از یاربـگـویـد
دیـوانه صفـت من شب وروزدرپی یارم

صابـرزفـراق رخ دلـدارچنین گـفـت
منصورم وآویـخـته به زلـفـیـن نگارم