آرشیف

2015-1-8

خدای رحیم شیرزاد

قــلب مــــادر

 
از جمله نشانه های خداوند که عظمت وبزرگی اورا نشان میدهد. قلب مادر است . منظور ما قلب فیزیکی تشکیل شده از دودهلیز، دوبطن ، سرخ رگها و سیاه رگها نیست.بلکه منظورقلب نفس یا دل معنوی است. دانشمندان می گویند : قوی ترین انگیزه در وجود انسان انگیزه ورابطه مادری است .بلکه انگیزه مادری حتی در میان همه موجودات زنده از دیگرانگیزه ها قوی تر است. شواهد ودلایل مهربانی ورحم وشفقت مادر نه تنها در انسان بلکه درهمه موجودات زنده بی شمار است.
ازعبدالله بن مسعود روایت شده است که پیامبر* در توقفگاهی ایستادند. یکی از افراد به سوی بیشه ای رفت واز آنجا تخم پرنده ای را با خود آورد.آن پرنده بربالای سر پیامبر خدا* ویارانش شروع به دور زدن کرد . پیامبرپرسید : «کدام یک از شما این پرنده را آزرده است ؟» آن مرد گفت : من یکی از تخم های آن را آوردم پیامبر* فرمود: «آن را برگردان!» در روایت دیگری آمده است: «به او رحم کن وآن را به او برگردان!»
زنبور سرخ ، شیره گلها وگیاهان را می مکد ودر یک چوب مستطیل شکل ، این شیره وتکه برگهای شیرین را جمع آوری می کند وآن حفره را به وسیله آنها پر می کند. سپس تخم می گذارد . آنگاه با خود خاک اره می آورد وبرای این کندو سقفی درست کرده ومیمیرد پس ار مرگ آن زنبور،تخم ها تبدیل به زنبور می شوند ودر آنجا برای خود غذای یک سال را می یابند .
وجنس ماده نوعی از زنبور در زمین تونلی را حفر می کند آنگاه کرمی را می یابد وآن را نیش می زند وبیهوش می کند اما آن را نمی کشد. سپس آن را ! داخل تونل می کشاند وتخم گذاری کرده ،دروازه تونل را مسدود می کند وی برای جوجه هایش غذای  تازه ای از خود برجای می گذارد که برای مدت طولانی از آن تغذیه می کنند . آنگاه خودش می میمرد .
بعضی از پرنده گان ماده در روز بیش از 1300با ربه جوجه هایش غذا می دهند وجوجه های آنها از صبح تا شب به خوردن غذا می پردازند.
شتر ماده برای از دست دادن فرزندانش گریه می کند .سگ ماده نیز در فقدان توله هایش می گرید . چنانچه اسب ، کره اش را از دست بدهد ، شیهه بلندی سر می دهد به طوری که صدای آن شنیده می شود واحساس وحشت می کند واجازه نمی دهد کسی به کره اش نزدیک شود . چنانچه کره مرده اش را بر دارند ودفن کنند ، آن اسب نیز به همراه مردم ، پشت سر آن به راه می افتد چنانچه کره اش دفن شد ، در کنار قبرش میماند واز خوردن آب وغذا خود داری می کند . ازجمله نشانه های خداوند که عظمت او را نشان می دهد قلب مادر است که نه تنها در انسان بلکه در همه موجودات زنده دارای رحم ، مهربانی وشفقت فراوان است .
 
موخذ: شگفتیهای خداوند در جهان آفرینش _ نویسنده دکتر محمد راتب نابسلی
 
مادر توی تنها روح و روان زنده گی
یک بامداد روشنی بر آسمانی زنده گی
 
جاریست خون رگ رگت از پای تا فرق سرم
ای بود تو بود من و مهر تو جانی زنده گی
 
ای خنده لب های من آسایش دنیا من
بی تو قدم نتوان زدم بر نردبان زنده گی
 
در خلوت تنهای ام عکس ترا آویختم
ای مظهر نور خدا ای ارمغان زنده گی
 
شب های کودک بودنم خون دل کردم ترا
صد بار حلالت این لقب ای قهرمان زنده گی
 
ای قوت بازوی من در تلخ وسرد روزگار
ای یاور اول مرا در هر پلان زنده گی
 
شیر سپدت را بیار بخشش بکن شیرزاد را
ورنه شود روزش سیاه در هر زمان زنده گی
ارسالی   شیرزاد