آرشیف

2015-1-16

فیض محمد میرزازاده

قــــــــــــــدرت کشور چیست؟
  

سیاسی
همه اقشار که درجامعه زندگی میکنند درفکر اند که قدرت  یک کشور چیست وچگونه این قدرت بالای اتباع کشور اعمال میشود بنا لازم دانستم تا پیرامون قدرت کشور موضوعات را درتحریر بگیرم
درقدم اول لازم است تا تعریف از قدرت داشته باشم
دانشمندان علوم سیاسی قدرت را توانای جلوگیری از عملی  دانسته اند ویا عده دگری گفته اند قدرت را اراده وتصمیم  بخاطر رسیدن به هدف مشخص ومعین که از طرف جامعه سیاسی ویا گروپ اسفتاده میگردد ،دانسته اند .
زیرا درجامعه عناصر مشکل زا وپدیده های اجتماعی وجود دارد که منشی نزاع وجنجال است بنابرین بایست قدرت وجود داشته باشد تا از چنین پدیده ها جلوگیری کند تا حقوق ضعیفان پا مال نگردد.
اگرچه بعضی از دانشمندان علم سیاست مانند سنت داماکن قدرت را چهارنوع (قدرت روحانی ،سیاسی ،سلطانتی واقتصادی ) قلم داد نموده اند ولی آنچه که از نظر این نوسینده درجامعه فعلی افغانستان  کاربرد دارد دونوع قدرت (دولتی ویا سیاسی  ومنطقوی یا محلی )است .
فدرت دولتی که قدرت برتر جامعه است  میتوان این قدرت را با درنظر داشت اوضاع سیاسی واجتماعی بالای اتباع کشور ونهاد های حکمی (حقوقی ) که خلاف اصول وضع شده عملی را  انجام میدهند اعمال نمود واین قدرت قابل قبول اکثریت تیورسن های مقنین وعلم سیاست میباشد زیرا این قدرت مشروع بوده و توسط دولت منتخب اجرا میشود.
وقدرت دگری که برای فعلا درکشو رما ن  خیلی کاربرد دارد قدرت محلی ومنطقوی است اگرچه با وجود داشتن  حکومت  منتخب  ونهاد های مشروع انتخابی وانتصابی این نوع قدرت خیلی خود نمای میکند واکثریت مناقشات اجتماعی وحقوقی درمحلات واطراف توسط اربابان وحاکمان محلی  وحتی درزیر ریش حکومت بالای تعداد از شهروندان عملی میشود که این رویش خیلی خطرناک بوده وبا عث تضعیف رویش تطبق  اصول وقوانین نافذه کشور میشود
ودرضمن لازم است تا عناصرعمده وضروری  که قدرت کشور را تشکیل میدهند  بدست نشر بگیرم
 
1- سرزمین.
سرزمین ویا جغرافیای معین قدرت کشور را درصحنه ملی وبین المللی اعتبار خاص داده که میتوان  موجودیت یک سرزمین را عنصر قوی ومهم بخاطر شناسای قدرت کشور تلقی نمود .
 
2- جمعیت.
جمعیت یکی از لازمه های مهم وعمده قدرت کشور محسوب میشود وبا داشتن جمعیت سالیم وتعلیم یافته میتوان با پیشرفت های سیاسی ،اقتصادی وتکنالوژی دست یافت وبا عث رفا، مردم  شد وکشور های که امروز پیشرفت وترقی کرده اند همه وهمه مدیون انسان های تعلیم ویافته وسالیم اند وامید تا افغانستان عزیز ومخصوصا تعداد از انسان هایکه درغور زندگی میکنند  به یک انسان  سالیم وتعلیم یافته مبدل شودند .
 
3- حثیت بین المللی.
حثیت بین المللی نیز از جمله پدیده های ضروری قدرت مشروع کشور تلقی شده که وابسته است به حسن نیت  روابط همجواری وسیاست صلح جویانه وعدم تبعض درروابط بین المللی که بر اساس آن حقوق  دولتین مطابق منشور سازمان ملل مد نظر گرفته شود وبا عث گسترش وتحکیم روابط گردد،استوار میباشد وکشور ها بتوانند از قدرت مشروع شان از اتباع خود درقلمرو سایر کشور ها دفاع نمایند که متاسفانه برای فعلا درروابط بین الملل زور حرف اول را میزند وحقوق کشور های فقیر وعقب مانده پامال است.
 
4- پیشرفت تکنالوژی .
پیشرفت تکنالوژی برای فعلا اساسی تلقی شده وکشورهای پیشرفته ازبر کت تکنالوژی صاحب اعتبار خاص درصحنه بین المللی شده اند وبا پیشرقت تکنالوژی موثر وسالیم  میتوان سطح زندگی شهروندان به حد لازم تغییر کند و تکنالوژی یک پدیده اجتماعی بوده  وانسان ها با پیشرفت تکنالوژی به مهارت های سیاسی ،اقتصادی  وغیره دست  پیدا میکنند.
 
5- حاکمیت قانون .
حاکمیت قانون مطابق اصول اساسی هر کشور متعلق به شهروندان آن میباشد وضمانت اجرای خود را قوانین  از حمایت مردم میگرد درصورتیکه  قانون گذار درحین تدوین قوانین نیازهای مادی ومعنوی جامعه را درنظر گرفته وازسطح درک مردم را نسبت به قوانین  آگاهی داشته باشد ودرضمن قوه مجریه که وظیفه تطبق قوانین را دارد باید به اصول کلی بودن قوانین که بالای همه مردم واجد شرایط با درنظرداشت اعمال  که انجام میدهند  بطور یکسان تطبق نماید  .
 
6- تبلغات سیاسی.
تبلغات سیاسی نیز یکی از عناصر عمده قدرت و دولت بوده و باعث تقویت قدرت دولتی درجامعه میشود ودرحال حاضر از برکت تکنالوژی تبلغات آنقدر کاربرد دارد که از طریق تبلغات دستگاه حاکمه ضعیف وانسان ناتوان درامور مملکت داری را  میتوان قوی ساخت وحتی با تبلغات اعتقادات ،باور ها وتصامیم افراد سست عنصر به نفع  گروپ ویا شخصی تغییر داد وچنانه گفته اند ابزار اساسی درسیاست (تبلغات ،تسلحیات واطلاعات ) است واز برکت این سه عنصر حکومت های موفق موفقتر شده اند.
 
با احترام
Faiz_merza44@yahoo.com
Faiz.merza44@hotmail.com