آرشیف

2014-12-26

غلام ربانی هدفمند

قــــــــــال قیام

 

 
موش بود دشمن دِی ، حال ببین بَبر شده
قاتلی حاکم ما ، بر عدل خدا  جَبر شده
بار ها گفت به : « یاران (عقاب) هوش کنید»
پشک دزدِ پریروز  ، کنون گَبر شده
بعد از این آتشِ تو ؛ خون بگیرید سحاب!
چوبِ حق جنبد و پایان هوا ، اَبر شده
می رویم مدرسه   تا قال قیام آموزیم
پس محال است که بگوید که قیام قَبر شده
مویه نی  ! موی نَکَن !! دل « والعصر» خدا بند:
درس پیغمبر ما که سر و پا  صَبر شده
 

هدفمند
3/میزان 1390