آرشیف

2015-1-12

محمد امین وکیل

قـــــــــدم هـــــــــای استوار بــــــــرای آبـــــــــــــادی وطــــــن

 

گوشه ای از فعالیت های ریاست تنظیم آب غور

وطن ما مامن ما به شگوفائی نیاز دارد وما تعهد داریم که در راه عمران آن تلاش نماهیم همیشه کوشیده ایم که در حد توان وقدرت سعی در شگو.فائی وطن نموده باشیم  وقدم های را درین عرصه برداشته ایم ودرین راه از خناسان وکناسان روزگار نه هراسیده ایم وبا جفا کاران همدست نشده وملت را از پشت خنجر نزده ایم به گونه مثال درین سال روان فعالیتهای ذیل را برای عمران وطن انجام داده ایم:
1-سروی اساسی کانال سیاسنگ توسط کمپنی امریکائی  شیلادیا به پایه اکمال رسید بطول 17کیلومترکانال در شمال شهر چغچران احداث میشود و الی دره قاضی امتداد پیدا می نماید این پروژه در مرحله دیزاین قراردارد وبر علاوه بطول سه کیلومتر قسمت بالائی کانال پوزلیچ نیز توسط این کمپنی بصورت اساسی  اعمار میشود .پول این پروژه توسط بانک انکشاف آسیائی پرداخت میشود .
2-تعمیر استندرد مطابق به تشکیل جدید اداره نیز توسط این کمپنی از بودجه بانک آسیائی درمرحله تدارک وداوطلبی قراردارد
3-در 9محل ذیل سروی های اساسی برای اعمار بند های ذخیره آب  وبرق   توسط  انجینران کمپنی هایدروسولت کا نادائی وانجینران وزارت انرژی وآب صورت گرفت :
*سروی اساسی بند ذخیره آب وبرق گرمابک پوزلیچ
*سروی اساسی بند ذخیره قیاقک تسرقی
*سروی اساسی بند ذخیره پای کوتل میانه بام
*سروی اساسی بند ذخیره اب همای خان دولت یار
*سروی اساسی بند ذخیره آب اولاد خیر الله دولت یار
*سروی اساسی بند ذخیر آب وبرق پشته نور دولت یار
*سروی اساسی بند ذخیره آب خم سفید ولسوالی چارسده
*سروی اساسی بند ذخیره اب خازه قلعه گهر ولسوالی چارسده
*سروی اساسی بند ذخیره دوتائی فلاخور ولسوالی چارسده
4-سروی اساسی احداث کانال جدید شرشر سفلا در ولسوالی دولت یار
5-سروی اساسی کانال های سفید ریگ وسر دشت در ولسوالی لعل وسرجنگل
6-سروی اساسی احداث کانال از قریه بند امیر کاسی الی بند ذخیره کاسی علیا ، وقراری که بر رسی صورت گرفته    آب این قریه در ریگ جذب میشود واراضی کاسی علیا خشک وبایر است ما اب را توسط  کانال پخته واساسی به طول 3کیلومتر انتقال میدهیم وشاهد اب  فراوان در کاسی علیا  برای همیشه خواهیم بود
سروی اساسی پروژه های ذکر شده از اهمیت زیاد بر خوردار است  سروی این پروژه ها نتیجه تلاش های زیادی بوده که توسط  این اداره صورت گرفته است وهم چنان در فراهم نمودن شرایط سروی این پروژه ها  مقام ولایت غور ، پولیس غور نیروهای اردوی ملی مستقر در غور ، ریاست امنیت ملی ، رئیس واعضای شورای ولایتی  ،  ورئیس اقتصاد  توجه بسیار بسیار دلسوزانه نموده اند وبر علاوه در همرائی واعزام تیم انجینران داخلی وخارجی به ولایت غور توجه جناب رضازاده وخانم جوینده نماینده های مردم غور در پارلمان بسیار چشم گیر بوده است که جا دارد از همه مقامات که در امر تحقق این ارمان توجه نموده اند اظهار سپاس نمایم 
پروژه های ذکر شده در مرحله ارزیابی ودیزاین قراردارد امید واریم که شاهد عملی شدن وتحقق این پروژه ها باشیم وبرای این که خوانندگان در مورد این پروژه ها بدانند توضیحات مختصر در زمینه ارایه میدارم :
-پروژه اعمار بند برق پوزلیچ  که از خواست های اساسی مردم غور است سروی ودیزاین آن به کمپنی هایدروسولت به قرارداد داده شده است .وسایر بند های ذخیره هم توسط این کمپنی سروی   شده و تحت ارزیابی قراردارد  . جزئیات بودجه بند های ذخیره آب وبرق بعد از ارزیابی ودیزاین معین خواهد شد . ناگفته نماند که بند های که سروی آن انجام شده بعداز ارزیابی بهترین آن که منفعت بسیار اقتصادی واجتماعی داشته  باشد دیزاین واعمار میشود .
– پروژه های  احداث کانال کاسی علیا و احداث کانال شرشر سفلا وبازسازی کانال های سفید ریگ وسردشت سرجنگل توسط اداره انسجام پروژه های وزارت انرژی واب از بودجه بانک جهانی تحت دیزاین قراردارد  .
یک موضوع دیگر قابل ذکر این است که سروی اساسی بند ذخیره خم بادشاه در شهرک ، سروی اساسی بند ذخیره سرپنک وسروی اساسی بند ذخیره شرشره زرنی در ولسوالی تیوره هم در پلان سروی تیم قرارداشت که به نسبت فرارسیدن روز های عید ومشکلات تیم در فرصت بعدی معطل شد وما سعی می نماهیم که زمینه  آماده نمودن تیم را مهیا سازیم .
ریاست تنظیم آب 9پروژه بازسازی کانال ها را در سال 1390 تحت کار داشته که اکثریت شان در حال تکمیل شدن وتحویل دهی است . که  با اکمال این پروژه ها بیش ازیکصد ساختمان پخته آبیاری به بهره برداری سپرده میشود  
6پروژه  بازسازی کانال ها درمرحله تدارکات ، منظوری وداوطلبی قراردارد .
خلاصه گوشه ای از تلاش های را که این اداره انجام داده است بیان شد این تلاش ها در حد توان وقدرت است امیدوارم که سعی ما در ابادی وطن مثمر واقع شود  وناگفته نماند  که مشکلات مردم آنقدر  زیاد است که توجه بسیار جدی مقامات حکومت مرکزی وپیگیری وخود گذری دست اندر کاران غوری را نیاز دارد .
من امید وارم که روزی فرارسد که این سرزمین به اثر تلاش فرزندان فداکارش اباد شود ودر پهلوی سایر ملل آباد دنیا سرفراز ومعمور باشد  آمین
 
محمدامین وکیل
دفتر ریاست تنظیم آب

پنج شنبه 19عقرب 1390

 

حضور نماینده های مردم ولایت غور با تیم سروی در دفتر مقام ولایت غور

 

گوشه ای از فعالیت های ریاست تنظیم آب غور
 
موقعیت بند ذخیره گرمابک
 
موقعیت بند ذخیره پشته لور ولسوالی دولتیار
 
موقعیت بند اولاد خیر الله موسوم به گله چشمه
 
موقعیت بند همای خانه ولسوالی دولتیار ولایت غور