آرشیف

2015-1-9

عبدالمنان سمیعی

قـــــرآن و قـــــدرت

قرآن نخستین سازنده وبنیانگذار حکومت عدل الهی در روی زمین است.
از آنجائی که اسلام همه پهلوهای زندگی ملی وبین المللی امت اسلامی را تنظیم وسازماندهی میکند،برای نظارت ازعملکرد امت اسلامی ،حفظ نظم اجتماعی وتامین مناسبات بین المللی آنها نظام خلافت ویا دولت را تاسیس واز آن حمایت میکند . چون قدرت بعنوان حکومت در اسلام بر مبنای اپار تاید ،ژنوسیدوناسیونالیزم استوار نبوده وخود را در مرزهای جغرافیای محدود نمیکند؛ازسوی دیگرمبانی ساختاری اسلام رااندیشه های اعتقاد به ارزشهاتشکیل میدهد؛چنان ارزشها وشعایرکه درهمه حوزه های زندگی محوروحدت شان راتوحیدکلمه شکل میدهد.پس آنانیکه درساشه قرآن به قدرت می رسند چه کسانی خواهندبود؟ آیا مکلف به اطاعت ازدساتیرقرآنند ویا به جنگ پیروان قرآن خواهندشتافت؟درقاموس مکتب عدالت گستراسلام ،اصلاتجاوزبه حریم دیگران،ویاتعرض به اموال وملکیت عامه وجود ندارد.ودرعین حال آنانیکه ازآدرس قدرت قانونی قرآن به قدرت می رسند،اما متاسفانه درانجام امورشرع واطاعت ازحکم خداسربازمی زنند به یقین به جنگ باخداوپیامبراوبرخواسته اند!چناچه خداوند(ج)میفرماید:"ای کسانیکه ایمان آورده ایداز(عذاب وعقاب )خدابه پرهیزید وآنچه(ازمطالبات)ربا(نزدمردم)دارید،صرف نظرکنیداگرمومن هستید.اگرچنین نکردیدبدانیدکه به جنگ باخداوپیامبرش برخواسته اید،واگرتوبه کردیداصل سرمایه های تان ازآن شماست؛نه ستم می کنید ونه ستم می بینید(سوره بقره)آیه 278-279)این یک نمونه ازقرآن درحوزه اقتصادوتجارت برای آنانی بود که ازفرازمنبروقرآن به حریم الهی تجاوزمی نمایندودرزیرچترقرآن دست به خیانت میزنند.