آرشیف

2015-1-9

عبدالظاهر خالقيار

قـــربـــانـــي درسي بزرگترين آمـوزگــــار آزادي

قرباني يكي ازسنت هاي پراجري ميباشد كه توسط بزرگترين مردي موحيد حضرت ابراهيم (ع) بنا نهاده شده وبزرگترين درس وپيام را براي بشريت بازگو مي نمايد.
حضرت ابراهيم خليل الله باقرباني نمودن فرزند دلبندش حضرت اسماعيل ذبيح الله سنت باعظمت ودرس بزرگي را براي جهانيان آموخت وآدميان وارفته درسياه گودال غفلت وبدبختي را باپيشكش نمودن قرباني وايثاركردن اسماعيل(ع) درروشنايي چراغ آزادي وخورشيد تابنده دين مقدس قرار داد.
اين قرباني به مفهوم آنست كه بخاطر بدست آوردن رضاي پروردگارش بايد ازهمه چيز بگذرد ودرراه خوشنودي او ارزشمند ترين چيزي كه دراختيار دارد كه عبارت ازجان شرين است بايد تقديم نمايد.
اين سنت ابراهيمي براي كافه امت اسلامي بحيث يك الگو بوده وبه عنوان سرمشق كاري براي مسلمانان لازم الاجرا مي باشد.
باالگوگيري ازدرس بزرگ وسنت باعظمت، ملت هاي مسلمان درهمه نقاط جهان وبه ويژه ملت قهرمان ومجاهد افغانستان ابراهيم گونه قرباني هاي زياد درجهاد مقدس ودرراه رضا پروردگارعالميان پيشكش نمودند ومليونها فرزند عزيز خودرا اسماعيل گونه قرباني ودرراه احيايي دين مقدس اسلام به رسم شهادت تقديم كردند.
جاي شك نيست كه ملت قهرمان وشهيد پرور افغانستان درس آزادي را ازپيامبران، خلفاي راشيدين، شاگردان مكتب رسول الله، رادمردان تاريخ وسپه سالاران اسلام آموختند وآنرا باكمال شجاعت وقهرماني درميدان جهاد ومبارزه عملآ به اجرا گذاشتند.
ملت خداجوي افغانستان تهاجمات وحشيانه جهان گشايان پيشين انگليس ها، وروس هاي خون خواررا باضربات مرگ باروفراموش ناشدني پاسخ دادند انشاالله براي زورگويان اين عصربالاخص امريكاي سفاك وصهيونيزم غاصب ومتجاوز نيز پاسخ دندان شكن ارايه خواهد كرد.
اين ملت قهرمان اگرچه به فقر، بيچارگي وهزارها مشكل ديگرزندگي را بسرمي برند ولي قلبهاي شان لبريزازغيرت، سرشارازايمان ومملوازغروربوده وهيچ گاه درپيش مستكبران سرفرونياورده وبارذلت را بدوش نمي كشند.
ملت باشهامت افغانستان همواره ازسرچشمه غيرت، ناموسداري، آزادي واستقلال آب مينوشند وبه هيچ وقت باآستان مستكبران سرفرونمي آورند اين ملت باخدا همچون اسلاف ونياكان خويش هميشه آماده قرباني دادن بوده وحاضراند بخاطررضاي رب العالمين ودرهم كوبيدن طلسم استثمار،استعمارايثاروجان بازي نمايند .
ملت هاي كفري حكومت هاي استعماري دل هاي شان را به اين شاد مي سازند كه مي توانند بااستفاده ازفقروبيچاره گي اين ملت پايه هاي اقتداروحكومت داري خودرا دراين سرزمين استحكام ببخشند،اماازتاريخ پرشكوه اين ملت آگاهي ندا رندكه اين ملت باشكم گرسنه وپاي 
برهنه جهان گشايان را به زانودرآورده ودرس عبرت براي تجاوزگران داده اند. 
اين ملت باايمان درراه حراست ازارزشهاي اسلامي، نواميس ملي، تماميت ارضي واستقلال كشورشان ابراهيم گونه بازهم قرباني خواهند داد ودرراه آرمان هاي پاك واستراتيژي شرعي ازمال وجان گذشته ودرپرتو آفتاب تابناك اسلام عزيز زنده گي خواهند كرد.
بنده عبدالظاهر"خالقيار"محصل سال چهارم دانشكده تعليم وتربيه دانشگاه بلخ فرارسيدن عيدسعيدقربان راباتمام كا فه امت اسلامي وبويژه فرهنگيان جام غورتبريك وتهنيت عرض ميدارم.ازخداوند(ج)ميخواهم كه روزهاي عيدراباشادماني دركنارپدران ومادراخودسپري كرده ،دستان مباركشان را گرفته اسماعيل گونه همراي شان رفتارنمايد.